Skip to content

Ennakkotehtävät 2017: Lapin yliopisto, taide ja muotoilu

Suomessa taidealojen koulutus ei ole keskittynyt pelkästään Etelä-Suomeen, vaan hieman pohjoisemmastakin löytyy laadukasta taidealojen koulutusta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on panostanut taiteiden ja tieteiden yhdistämiseen, joten sitä kutsutaankin taideyliopistoksi tiedeyliopiston sisällä. Lapin arktisessa ympäristössä toimiva yliopisto saattaa joskus unohtua taidealojen opiskelupaikkoja miettiessä, mutta tällä pohjoisen luovalla yhteisöllä on tärkeä rooli taideteollisen alan kouluttajana: kolmannes Suomen taideteollisen alan korkeakoulutetuista onkin Lapin taiteiden tiedekunnan kasvatteja!
Monelle Lapin yliopistoon hakeminen on jo alusta asti itsestäänselvyys muiden taidekorkeakoulujen ohella, mutta monen mahdollista opiskelupaikkaa miettivän kannattaa ehdottomasti kurkistaa myös nämä pohjoisen tarjoamat mahdollisuudet. Jos esimerkiksi graafinen suunnittelu tai kuvataidekasvatus kiinnostavat, tarjoaa Rovaniemi näihin hieman erilaiset puitteet kuin Helsinki!
Lapin yliopiston julkistaessa ennakkotehtävänsä myös me Teholla lähdimme analysoimaan tämän vuoden tehtäviä. Rovaniemellä kuvataidekasvatuksen ja graafisen suunnittelun osalta yliopisto julkistaa perinteiset ennakkotehtävät, joiden perusteella karsitaan varsinaisiin valintakokeisiin kutsuttavat hakijat. Teollisen muotoilun, tekstiili- ja vaatetusalan (joka sisältää sisustus- ja tekstiilimuotoilun sekä vaatetussuunnittelun) sekä audiovisuaalisen mediakulttuurin osalta taas valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ilman ennakkokarsintaa. Hakukirjeessä on kuitenkin mukana ohjeet valintakokeeseen mukana tuotavasta ennakkoon valmistellusta tehtävästä, joka on osa valintakoetta. Tästä syystä keskitymme tässä analyysissä tutkimaan etukäteen karsivia ennakkotehtäviä, eli kuvataidekasvatuksen sekä graafisen suunnittelun esivalintatehtäviä.

Graafinen suunnittelu

Ennakkotehtävä 1
Suunnittele juliste Arktinen talvipuutarha 2018 -tapahtumaan, joka järjestetään Napapiirillä ensi talvena. Tapahtumassa on esteettisesti esillä erilaisia kasveja sekä lumi- ja jääveistoksia.
Tee leikaten ja/tai repien ja liimaten erilaisista papereista (lehdet, väripaperit, kirjansivut jne,) kollaasitekniikalla juliste. Julisteen teksti: Arktinen talvipuutarha 2018
Suoritustapa: Toteuta juliste A3-arkille (pysty). Toteuta koko juliste käsin.
Arviointiperusteet: Visuaalinen tehokkuus, teeman visualisointi, sommittelu.

Tänä vuonna graafisen suunnittelun ensimmäinen ennakkotehtävä on hyvin samankaltainen kuin edeltävänäkin vuonna. Lapin yliopistossa ennakkotehtävät liittyvät usein Lapin alueeseen, eli niissä on jonkinlainen alueellinen kulma, joka on nähtävissä tänäkin vuonna. Erityistä innostusta Tehon suunnassa aiheutti kollaasitekniikka, joka on hyvin monipuolinen ja paljon mahdollisuuksia antava tekniikka. Toteutustapa on siis hyvin laaja, vaikka aluksi kollaasi saattaisikin kuulostaa hyvin rajatulta tekniikalta. Hakijan kannattaa siis ehdottomasti antaa luovuutensa ja mielikuvituksensa kukkia talvipuutarhaisen teeman parissa!

Ennakkotehtävä 2
Toteuta runokirjan kansikuva kirjassa esiintyvän runon perusteella.
Suoritustapa: Käsin A3-arkille, piirtäen ja maalaten, välineinä vesivärit ja lyijykynä. Toteuta pelkkä kuvitus, ilman kannen tekstejä.
Arviointiperusteet: Värien käyttö, sommittelu ja visualisointitaidot. Tekstin merkitysten löytäminen ja visuaalinen tulkinta.
Minä kuljen elämääni
kuin pälvivää merta ylittäisin, tiiran lailla,
liitäen, lekutellen, välillä syöksyen märkiin huoneisiin,
siihenkin, jossa lakanat aalloiksi, ja rakkaus, eräs.
Ja silti: jokainen saalis, jokainen hopeakylkinen
on peilinsirpale, särkipeili,
sokea kaistale kasvoistani,
muistoistani vain, silti liian vähän.
Eikä yksikään muisto
ole muuta kuin värähdys sisälläni,
kaiku vieraasta maasta,
haiku jota omakseni kutsun.
Ja se kammiossani asuva lapsi
pulssiani ahnaasti imevä
on vain hämärän värähdys lepikossa,
kipeä, loputon kaipuu alituisen rannalla.
Yhtä rakas, yhtä vieras kuin se mikä tulee,
yhtä vieras kuin kuolema, yhtä lailla läsnä.
Niin kuin valo karkaavissa lakanoissa,
jotka avautuivat pilviksi vuoteemme ylle.
Tänään en tunne sanojani, en säkeitä,
joita kirjoitan, en tuulen kuvaa siivissäni.
Huomenna rakastan, kuollut runoni,
pois mennyt läsnä oleva.
Tomi Kontio. Kokoelmasta Taivaan latvassa, 1998.

Tehtävä 2 on tänä vuonna perinteinen arkkityyppi graafisen suunnittelun tehtävästä. Levyn kansi tai kirjan kansi ovat usein graafisen suunnittelun ennakkotehtävissä tai pääsykoetehtävissä käytettyjä aiheita, jotka toistuvat eri vuosina. Ne ovat täysin omaa kategoriaansa graafisen suunnittelun tontilla, joten ne antavat myös paljon mahdollisuuksia toteuttaa omaa visiotaan luovasti. Siksi aihetta kannattaa miettiä myös räväkästi ja rajoja rikkovasti, mutta muistaa annetut ohjeet: esimerkiksi kannen toteutus pelkästään kuvituksena, ilman kannen tekstejä.

Ennakkotehtävä 3
Opasta kielitaidotonta maahanmuuttajaa kolmen pelkistetyn, kaksivärisen opastekuvan sarjalla saunomiseen olettaen, ettei hän ole koskaan nähnyt kyseistä toimintaa. Toteutetaan mustalla ja valkoisella, tasaisin väripinnoin.
Suoritustapa: Esitä opastekuvat vaakamuotoisella A3-arkilla vierekkäin. Toteuta kuvat ilman tekstejä. Käytä tasaisia väripintoja haluamillasi välineillä toteuttaen (käsin tai tietokoneella).
Arviointiperusteet: Pelkistäminen, visuaalinen informatiivisuus, sarjamaisuus ja kerronta, sommittelu ja ilmaisutaito.

Myös tehtävän 3 aihe toistuu usein graafisen suunnittelun kokeissa. Samaa tyyliä on ollut myös arkkitehtuurin sekä muotoilun kokeissa, joten tämän tyyliset tehtävät ovat hyvin yleisiä taidealoilla. Vaikka luovuus, mielikuvituksellisuus ja monipuolisuus ovat usein taideaineissa tärkeitä, yksi tärkeimpiä oppeja on myös pelkistys: se, miten jokin asia voidaan esittää hyvinkin selkeästi, kauniisti ja pelkistetysti. Tätä asiaa voidaan hyvin testata näiden pelkistettyjen opastekuvien avulla. Näinkin pelkistetyssä tehtävässä tulee kuitenkin muistaa kaksi asiaa: less is more & think outside the box. Koska saunomiseen liittyy vain rajallinen määrä asioita, pelkona on, että jokaisen hakijan tehtävät muistuttavat toisiaan. Muista siis luovuuteen yhdistetty pelkistys!

Kuvataidekasvatus

Ennakkotehtävä 1
Määritelmä: Esineet tai laitteet voivat toimia yhteyksien luomiseen: yhteyksien pitoon ystävien kanssa, yhteyden pitoon ajankohtaisiin tapahtumiin ja yhteiskuntaan tai muodostamaan yhteyksiä vielä tuntemattomiin ihmisiin, aiheisiin ja paikkoihin. Esineet kantavat mukanaan myös merkityksiä ja muistoja, jotka yhdistävät meitä historiaan, omaan kulttuuriin ja aikaan. Esineet kertovat keitä me olemme – yhdistävät meidät identiteetteihimme.
Toteutus: Valitse kolme esinettä, jotka rakentavat, pitävät yllä ja luovat yhteyksiä elä- mässäsi. Sijoita esineet tilaan ja asettele ne suhteessa toisiinsa. Tee asetelmasta piirros.
Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, lyijykynät ja/tai mustat tussit oman valintasi mukaan.
Arviointiperusteet: Muodon, valon, materiaalin ja tilan kuvaaminen.

Kuvataidekasvatuksen ennakkotehtävät eroavat muista taidealojen ennakkotehtävistä kaikista eniten. Se, mikä eri taidealojen ennakkotehtäviä ja pääsykokeita kuitenkin yhdistää tässäkin tapauksessa, on aiheiden ajankohtaisuus. Tehtävässä annettu aihe yhteyksistä on hyvinkin ajankohtainen ja monitahoinen aihe. Siksi se testaa myös hakijoiden luovuutta, ajankohtaisten asioiden käsittelytaitoa ja ideointitaitoa. Tällaiset tehtävät, jotka periaatteessa vaikuttavat helpoilta, mutta tarkemmalla tarkastelulla saattavat osoittautua paljon moniulotteisimmiksi kuin olisi ajatellut, ovat usein niitä mielenkiintoisimpia. Näissä tehtävissä on myös suuri klisee vaara: moni saattaa toteuttaa ensimmäisen saamansa idean, jolloin erottautuminen muiden samanlaisten ideoiden joukosta on vaikeaa. Siksi aihetta kannattaakin tarkastella moniulotteisesti, ennen kuin alkaa työstämään tehtävää.

Ennakkotehtävä 2
Määritelmä: “Yhteys” on terminä hyvin monimerkityksinen. Sillä voidaan ymmärtää eri tahojen liittymistä toisiinsa tai niitä yhdistävien tekijöiden olemassaoloa.
Yhteys
1. toisiinsa yhdistyneenä, kosketuksissa, liittyneenä, kytkeytyneenä olo, kontakti; vuorovaikutus, kanssakäyminen.
2. eri paikkojen välisistä kulkumahdollisuuksista, teistä ym. kulkuväylistä, joukkoliikennevälineiden kulkuvuoroista.
3. asioiden, ilmiöiden tai tapahtumien yhteenkuuluvuus, riippuvuus- tai syy- seuraus – suhde.
4. kokonaisuus johon jokin asia tai osa kuuluu.
(Lähde: Kielitoimiston sanakirja. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi )
Tee juliste, jonka aiheena on “yhteys”. Julisteella tarkoitetaan viestinnän välinettä, jota käytetään jonkin asian julkituomiseen tai mainostamiseen ja sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota.
Toteutus: Julisteessa tulee olla omaa piirrosta tai maalausta, mediakuvia jostain ajankohtaisesta aiheesta (lehtileike tai tuloste digitaalisesta mediasta, käytä enintään 2 kuvaa) sekä tekstiä enintään 10 sanaa.
Välineet: A3-paperi pysty- tai vaakasuunnassa, piirtimet ja/tai maalausvälineet, median kuvat
Arviointiperusteet: Aiheen käsittely, viestin välittyminen, visuaalinen kiinnostavuus ja kokonaissommittelu.

Tehtävä 2 liittyy omalta osaltaan myös tehtävän 1 aiheeseen yhteyksien muodossa. Yhteyksille annetaan monia merkityksiä, joita hakijan tulee pohtia monipuolisesti, laaja-alaisesti sekä useammalla tasolla. Kuten edellisessäkin tehtävässä, myös tässä on vaara sortua helposti kliseisyyteen ja ensimmäiseen saamaansa ideaan. Tehtävää tehdessä kannattaa myös muistaa tarkasti annetut ohjeet: enintään 2 mediakuvaa ja tekstiä enintään 10 sanaa. Moni nimittäin saattaa innostuessaan unohtaa annetut raamit, jolloin hyvälläkin idealla varustettu työ saattaa pärjätä sen vuoksi huonosti esivalintaraadin arvioinnissa.
Tiivistettynä Lapin yliopiston ennakkotehtävät ovat tänä vuonna erittäin mielekiintoiset ja ajankohtaisiin sekä paikallisiin teemoihin tarttuvat. Ne myös antavat helpon tien sortua liian itsestään selviin ratkaisuihin, mutta antavat luoville ja mielikuvituksellisille henkilöille mahdollisuuden irrotella ja ottaa aiheista kaikki irti!
Vaikka ennakkotehtävät täytyy jokaisen hakijan tehdä itsenäisesti ja ilman ohjausta, on meillä Teho-Opistolla tarjolla vinkkejä ennakkotehtävien tekemiseen. Niitä tarjoilemme esimeriksi Ennakko-kurssillamme, jossa käymme läpi opiskelijoidemme kanssa sen, että heidän osaamisensa on esivalintatehtäviin vaaditulla tasolla ja he ymmärtävät, mitä ennakkotehtävissä haetaan. Vuosittain melkein kaikki opiskelijamme, usein jopa joka ikinen, pääsevät jatkoon ennakkotehtävistä, joten jos tehtävistä suoriutuminen jännittää, lue lisää Ennakko-kurssistamme tai ilmoittaudu mukaan!


 

Minkälaisilla töillä menestyt pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!