Aihe: Ajankohtaista

Hakaniemen ympäristö on isojen uudistusten edessä. Ideakilpailussa kilpailijoiden tehtävänä oli esittää, miten alueelle voitaisiin rakentaa lisää asumista ja palveluita sekä samalla luoda kaikille avointa ja houkuttelevaa rantaa. Kilpailun kautta saatavia uusia ideoita tullaan hyödyntämään alueen asemakaavoituksessa ja toteutuksessa. Voittajien joukossa on jälleen huima määrä Tehon alumneja, isot onnittelut!

Hakaniemeen on suunnitteilla suuria uudistuksia. Uudesta hotellista on jo tehty pitkälle vietyjä suunnitelmia. Elinkaarensa päähän tullut Hakaniemensilta uusitaan ja 2020-luvulla valmistuva uusi pikaraitiotieyhteys Kruunuvuorenrantaan tulee kulkemaan tulevaisuudessa alueen kautta. Hakaniemeen on suunnitteilla rakentaa myös Pisararadan maanalainen lähijuna-asema. Nämä ja monet muut tekijät tuli ottaa huomioon Helsingin kaupungin, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto Markin ja Suomen Arkkitehtiliitto Safan järjestämässä Hakaniemen ideointikilpailussa.

Tuomariston arvosteluperusteet:
• Arkkitehtoninen ja maisemaarkkitehtoninen kokonaisratkaisu
• Korkeatasoisen toiminnallisen ja kaupunkitilallisen luonteen muodostaminen suhteessa olemassa olevaan ympäristöön
• Vetovoimaisen kaupunkitilan muodostaminen kaikille kaupunkilaisille
• Uuden rakentamisen suhde olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen
• Julkisen tilan identiteetti, käytettävyys, mittakaava ja tunnelma
• Liikenteellinen toimivuus kaikilla kulkumuodoilla
• Kestävät ratkaisut hulevesien, materiaalien ja kasvillisuuden monimuotoisuuden osalta
• Toteutettavuus.

Tuomaristo valitsi voittajiksi seuraavat kilpailijat:

  1. Cinque Palazzi
  2. Citadel
  3. Samaa kansaa
    L1. Päädyt
    L2. Sköne

Ja mikä hienointa, jälleen jokaisesta palkinnoille yltäneestä ryhmästä löytyy Tehon alumneja!

Onnittelut voittajille ja kilpailussa ansioituneille Tehon alumneille Iines Karkulahdelle (Cinque Palazzi), Matti Wäreelle (Citadel), Teemu Paasiaholle (Samaa kansaa), Henri Jessen-Juhlerille (Päädyt) ja Inka Norrokselle (Sköne). Hienoa työtä!

 

Palkinto 1. Cinque Palazzi

Cinque palazzi

Kilpailijan kuvaus ehdotuksesta:   

Rannan ”kansanpalatsit” ovat klassisia kaupunkitaloja, jotka tarjoavat korkealuokkaista asumista ja yhteisöllisyyttä. Monipuoliseen katumiljööseen liittyy runsaasti liike- ja palvelutilaa. Merihaan asuintalot saavat uuden lähiympäristön, joka korostaa alueen huomattavia ansioita. Maisemalliset ideat lähtevät toiminnasta. Rannoilla ja vesialueilla on innovatiivisia elementtejä, jotka rohkaisevat liikkumaan, osallistumaan ja kokeilemaan.

Arvostelu:

Ehdotus on erittäin huolella tutkittu ja kaikille osa-alueille on esitetty harkitut ratkaisut. Ehdotuksessa on hieno kokonaishahmo. Korttelit, ulkotilat ja liittyminen ympäristöön muodostavat eheän kokonaisuuden. Ehdotuksessa on myös hyvin runsaasti erilaisia detaljiehdotuksia. Kaikkia detaljeja ei tarvitse ottaa huomioon, ne eivät heikennä kokonaisuutta tai estä sen kehityskelposuutta.

Ehdotuksen suuri vahvuus on Siltavuorensalmen ja sen rantojen kokonaismuodon kehittelyssä. Se ottaa huomioon Kruunuvuoren selän suuntaan avautuvan maisematilan sitä korostaen. Vesialue avartuu avomeren suuntaan, syntyy väljyyttä luova valeperspektiivinen vaikutelma. Ratkaisulla on myös historialliset perusteet, kun tarkastellaan vesialueen muodostumista aikaisemmissa eri vaiheissa.

Maisema-arkkitehtuurin osalta ehdotuksen vahvuudet ovat kokonaisratkaisussa, tilallisuuden ja mittakaavan hallinnassa sekä kaupunkirakenteellisten liittymien korostamisessa akseleiden kautta. Ratkaisut erityisesti yksityiskohtien ja tunnelman luomisen osalta kaipaavat jatkokehittelyä. Kruunuhaan puoleisen puiston kohdalla myös tilallisuuden ja toimintojen kehittäminen on tarpeen.

 

Palkinto 2. Citadel

Citadel

Kilpailijan kuvaus ehdotuksesta: 

Uusi rakentaminen ammentaa massoitteluaan ja kaupunkikuvallista olemustaan niin Merihaan itsenäisinä rakennuskappaleina seisovista tornitaloista kuin myös Hakaniemen ympäristön umpikorttelitypologiasta. Siltavuorensalmen rannat suunnitellaan vihreänä rantabulevardina, jonka reunoja kehystävät rakennusten aktiiviset kivijalat. Helsingin rannoille syntyy uudenlainen kaupunkiympäristö, jonka omaleimaisuus syntyy kaupungin ja viheralueiden kohtaamisesta historiallisella rannalla.

Arvostelu:

Ehdotus on kokonaisuudessaan huolellisesti tutkittu, selkeä ja vähäeleisyydessään elegantti. Työn erityinen vahvuus on pohjoisosan korttelirakenteessa ja sen liittymisessä Hakaniemen ja Merihaan olemassa oleviin kortteleihin.

Ehdotus on kehitys- ja toteuttamiskelpoinen. Erityisesti myös pohjoisten korttelien ratkaisut ovat ansiokkaita. Jatkokehittelyssä tulee varmistaa, ettei kortteleiden korkeudet muodosta liian kuilumaista ympäristöä Merihaankadun varteen. Rantakortteleissa kehitettävää on enemmän; avokortteleiden kaavamainen luonne vaatisi kehittelyä ja mm. arkadin liittyminen rantabulevardiin uudelleentarkastelua. Siltavuoren puoleista Etelärantaa tulisi kehittää muotokieleltään Siltavuoren topografiasta ja luonnonmuodoista ammentavaksi. Kolmiomaisista rantalaitureista luopuminen vahvistaisi rantaviivan suurmuotoa.

 

Palkinto 3. ”Samaa kansaa”

Samaa kansaa

Kilpailijan kuvaus ehdotuksesta: 

Ehdotuksen visiona Hakaniemenranta kehittyy eläväksi urbaaniksi salmeksi Helsingin kantakaupungin ja meren rajapintaan. Kohta jossa Helsingin Keskuspuisto “viherkeuhko” ja merellinen Helsinki kohtaavat kapealla alueella kaupunkirakenteen sisällä. Visio yhdistää Kallion työväenkaupunginosan, Kruunuhaan kantakaupungin sekä Sörnäisen vanhan satama- ja teollisuusalueen identiteetit: uusi Hakaniemenranta on koko kansan ranta!

Arvostelu:

Ehdotus on hyvin tutkittu eri osa-alueiden kohdalla. Siinä on esitetty oivaltavia analyyseja paikan lähtökohdista. Pääpaino on korttelirakenteessa ja maisema-arkkitehtoniset ratkaisut ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Ehdotuksen ideat ja ratkaisut on sovitettu hyvin annettuihin lähtökohtiin. Esitystapa on loistelias. Se jättää kuitenkin varjoonsa sen tosiasian, että umpinaisten korttelien pihatilat jäävät hieman ahtaiksi ja pimeiksi ja että ulkotilojen suunnitteluratkaisuissa on varsin paljon kehitettävää.

Ehdotuksen ansiona on sen pohjoinen rantavyöhyke. Havainnekuvissa hienosti esitetty ranta on kaupunkimainen, ja sinne on luotu tiloja oleskelulle. Rantaa on elävöitetty pienillä aukiotiloilla ja kapealla kanavamaisella, rantaviivasta sisäänvedetyllä altaalla.

Ehdotus on pääosin kehitys- ja toteuttamiskelpoinen. Ehdotuksen ansiot ovat arkkitehtonisen ilmeen ja tunnelman kuvaamisessa. Kehitettävää on erityisesti kaupunkirakenteellisessa kokonaisratkaisussa, rantakorttelien väljentämisessä ja korttelien rytmityksessä sekä kokonaisuuden liittymisessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Ulkotilojen käsittely kaipaa selkeää kokonaisratkaisua ja rantabulevardin toiminnallisuuden kehittämistä.

 

Lunastus 1. Päädyt

Päädyt

Kilpailijan kuvaus ehdotuksesta:

Päädyt muodostaa Hakaniemenrannalle eheän ja tunnistettavan ilmeen. Rantakortteleiden päädyt luovat paikalle oman identiteetin liittäen rakennukset ympäristöön ja historiaan. Tavoitteena on luoda alueelle yhtenäinen, kaikille avoin ja eloisa ranta-alue. Tärkeintä maisemasuunnittelussa on vaihteleva suhde veteen, joka syntyy rantareitin varren maisematiloista ja etäisyydestä vedenpintaan.

Arvostelu:

Ehdotus on tasapainoinen ja hyvin tutkittu. Pääpaino on täydennysrakentamisen ratkaisuissa. Ulkotilojen käsittely jää vähemmän kiinnostavaksi ja hieman laimeaksi. Siltavuorensalmen rannan suurmuoto on selkeä ja eri puolten rannat ovat sopivasti erilaisia.

Ehdotuksen vahvuus on sen tasapainoisessa, tavallaan vaatimattomassa kokonaisotteessa. Ehdotus nähtiin myös yhdyskuntateknisen huollon näkökulmasta kehityskelpoiseksi. Ehdotuksessa jää kuitenkin kaipaamaan voimakkaampia, kantakaupunkiympäristöön soveltuvia ratkaisuja.

 

Lunastus 2. Sköne

Sköne

Kilpailijan kuvaus ehdotuksesta: 

Alueen rannat valloitetaan oleskelu- ja virkistyskäyttöön. Täydennysrakentamisen ja julkisten kaupunkitilojen kehittämisen myötä alueesta muodostuu kaupunkielämää aktivoiva kokonaisuus. Hakaniemenrannan korttelit muodostavat mittakaavaan sopivan moniulotteisen rantajulkisivun ja -promenadin. Merihaan kärkeen sijoittuu uusi Meripuisto vetonaulanaan merikylpylä. Siltavuorenrannalle luodaan uusi yhteisöllinen puistotila Kruna-taloineen.

Arvostelu:

Ehdotus muodostaa huolellisesti tutkitun kokonaisuuden, jossa kilpailun tavoitteet on otettu huomioon kaikilla osa-alueilla. Ehdotus on kaupunkirakenteellisesti hillitty ja se saa oman ilmeensä ennen kaikkea julkisten tilojen ratkaisuista. Paikalle luotavien ulkotilojen tarjoamat mahdollisuudet on otettu hyvin käyttöön ja ehdotuksen ansiot ovat erityisesti ulkotilojen esittämisessä ja kehittelyssä. Ehdotus on kilpailussa yksi niistä, joissa maisema-arkkitehtuurin näkökulmat ja ulkotiloihin tuodut toiminnalliset ideat on vahvimmin otettu huomioon.

Ehdotus on pääosin kehitys- ja toteuttamiskelpoinen. Meriuimala/kylpylä työntyy hyvin pitkälle vesialueelle ja sen toteutus maavaraisena vaatisi erityistä taloudellista panostusta. Ehdotuksessa kehitettäväksi jää erityisesti pohjoiset korttelit, ylikorkean tornin muoto sekä rakennusten arkkitehtoninen ilme, joka ei esitetyllä tavalla ole paikkaan sopiva. Ehdotuksen ansiot ovat erityisesti ulkotilojen suunnittelussa ja toimintojen sijoittelussa, joiden osalta ehdotus on yksi kilpailun parhaita.

(Kuvat: Hakaniemen ideointikilpailu)

Löydät kaikki kilpailutyöt arvosteluineen ja lisätietoa kilpailusta täältä.

Recommended Posts

Kommentoi

Kirjoita hakusi ja paina Enter

PiirustuskilpailuEnnakkotehtävät 2019