Skip to content

• TEKIJÄT • Maisema/Arkkitehdit • TANSKA •

TEKIJÄT – OSA 1:
Teho-Opiston haastattelussa tanskalaiset maisema-arkkitehdit ja arkkitehdit
Kristine Jensen, Marianne Levinsen & Anne Dorthe Vertergaard 

“Maailman pitää muuttua” lukee englanniksi erään Lontoolaisen korkeakoulun seinällä. Kaikki muuttuu luonnollisesti koko ajan, mutta toisaalta maailmassa olevia epäkohtia tulee muuttaa. Muutoksen tuulia tuoksutellen kysyimme eurooppalaisilta luovien alojen ammattilaisilta, mitä he tekisivät jäätiköiden hyväksi ja kuinka he olisivat tsempanneet itseään opiskelijoina. Entä mitä he ajattelevat maanantaiaamuisin ja miltä näyttää alan tulevaisuus vuonna 2030.
Kevään aikana Tehon blogissa julkaistaan Tekijät-haastattelujen sarja, jossa eri alojen ammattilaiset vastaavat edellä mainittuihin, samoihin kysymyksiin suoraviivaisesti tai laveammin – jokainen tyylillään. Sarja alkaa tanskalaisilla maisema-arkkitehdeilla ja arkkitehdeilla ja päättyy suunnittelijoihin Belgiasta ja Hollannista. Väliin mahtuu Norjassa, Italiassa ja Espanjassa työskenteleviä arkkitehtejä, sisustussuunnittelijoita ja graafikoita. Osa vastaajista on niittänyt urapolkua kauemmin, osa on tuoreempia tekijöitä. Nauttikaa näkemyseroista ja neuvoista!

Tekijät:
Maisema/arkkitehdit – Tanska 

 
KJ :
KRISTINE JENSENK. Jensen
https://www.kristinejensen.dk/

 • Arkkitehti, Maisema-arkkitehti,
    + perustaja, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
 • Suunnittelutoimistot Kööpenhaminassa & Aarhusissa,
    17 työntekijää / arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, rakentaja, kirjanpitäjä ja harjoittelija
 • Projekteina: Moesgårdin museon, Jellingin UNESCO -alueen, Gröönlannin jäävuonokeskuksen, Oslon satama-alueen ja kuninkaallisen sekä Nyt Aalborgin sairaaloiden ympäristön suunnittelu, mm.
 • Plus: Tehnyt väitöskirjan sekä toiminut opettajana arkkitehtuurin laitoksella Aarhusissa ennen oman yhtiön perustamista vuonna 2002, voittanut Nykredit arkkitehtuuripalkinnon satama-alueen suunnittelusta vuonna 2014 ja Eckersbergin mitalin, mm.

 
ML :
MARIANNE LEVINSENM. Levinsen
http://mariannelevinsen.dk/

 • Arkkitehti, erikoistunut maisema-arkkitehtuuriin
    + perustaja, Marianne Levinsen Landskab
 • Suunnittelutoimisto Kööpenhaminassa,
  10 työntekijää / arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelija ja harjoittelijoita
 • Projekteina: Lindevangnsparkin, Ballerupin Bulevardin, Stranboulevardin koulun, Vadehavscentretin Unesco-alueen ja Glostrupin sairaalan ympäristön suunnittelu, mm.
 • Plus: Toiminut kriitikkona arkkitehtuurikilpailuissa ja ollut useiden toimikuntien jäsenenä, Tanskan Royal Academy -korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella ja Tanskan taidesäätiöllä, sekä voittanut Eckersbergin mitalin ja Dreyrin kunniamitalin, mm.

 
ADV :
ANNE  DORTHE VESTERGAARDVegaskab
https://vegalandskab.dk/

 • Arkkitehti, erikoistunut maisema-arkkitehtuuriin
    + toinen osakkaista, VEGA Landskab
  Suunnittelutoimistot Kööpenhaminassa & Aarhusissa
    8 työntekijää / arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, kirjanpitäjä, IT-konsultti/nettisivuvastaava ja harjoittelijoita
 • Projekteina: Hvidovren rannan, Snejbergin hallin ja koulun ympäristön ja Bergthoran vihertilakokonaisuuden suunnittelu sekä Vesterbron elävöittäminen
 • Plus: Työskennellyt opettajana, Schønherrin suunnittelupäällikönä, jolloin tehnyt mm. suunnittelukäsikirjan aluekehittämisestä sairaala-alueella, potilaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi, sekä Arkitema-arkkitehtuuritoimistossa johtavana toimihenkilönä, mm.

 

HAASTATTELUT

( l ) What do you think on Monday mornings?
Mitä ajattelet maanantaiaamuisin?  

KJ : The new day, a new opportunity, a new time and todays weather.
Uusi päivä, uusi mahdollisuus, uusi aika ja mikä on päivän sää
.

ML :  A good cup of coffee to kickstart a new day full of meaning.
Maukasta kahvikupillista, käynnistääkseni uuden päivän täynnä tarkoitusta.
ADV : How will this week be? What should everybody work with this week? Will we have money enough.
Minkäköhänlainen tästä viikosta tulee? Mikä on kaikkien työntekijöiden työnkuva tällä viikolla? Onko meillä tarpeeksi rahaa.

 
( ll ) What music do you listen when you work?
Mitä musiikkia kuuntelet työskennellessäsi?

KJ : Right now it is Oh Land ‘son of a gun’ and Mitsuko Uchida playing the young Mozart piano concerts.
Tällä hetkellä kuuntelen Oh Land ‘son of a gun’ ja Mitsuko Uchidan tulkintoja nuoren Mozartin pianosävellyksistä.


ML :  I don’t listen to music when I work.
En kuuntele musiikkia kun työskentelen.


ADV : P6 Beat formiddagen. Danish radio with a very cool mix of music like Father John misty and new Gorillaz and new Suede fx.
P6 Beat formiddagen. Tanskalaista radiota, jonka soittolista on viileä kattaus musiikkia, kuten Father John misty ja uusi Gorillaz ja uusi Suede fx.

 
( lll )  How could landscape architects save the polar bears and little kids?
Miten maisema-arkkitehdit voisivat pelastaa jääkarhut ja pikkulapset?


KJ : On how to use energy and ability towards the landscape and climate change.
Keskittymällä tarkastelemaan energiankäyttöä ja mahdollisuuksia maisema- ja ilmastonmuutosta vastaan.

ML : We have to collaborate with nature – we have to search for nature based solutions in all what we do, to be aware of life in the future.
Meidän täytyy tehdä yhteistyötä luonnon kanssa – meidän täytyy etsiä luonnonmukaisia ratkaisuja kaikkeen mitä teemme sekä ajatella myös elämää tulevaisuudessa.

ADV : We can not. But we can take care of our surroundings and make it livable for those we built for and use wise materials.
Me emme voi. Mutta voimme pitää huolta ympäristöstämme ja tehdä se asuinkelpoiseksi sekä käyttää järkeviä materiaaleja.

K JensenJäävuonokeskus • Ilulissat • Gröönlanti
UNESCO Maailman perintökohde
 

( lV )  What is the core idea behind your / your team’s design?
Mikä on sinun / teidän tiiminne suunnittelun ydinidea?


KJ : The way architecture and landscape can work together for the benefit for the earth and life.
Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin yhteistyö, mikä edesauttaa maapalloa ja elämää.

ML : To make common spaces for other people that we can relate to with our own senses.
Tehdä muille ihmisille julkisia tiloja, joihin voimme samaistua omilla aisteillamme.

ADV : To make the aesthetically pleasing and livable best landscape for the budget we have. And always put it in to a larger context, so we make the world look more beautiful when we have made something.
Tehdä esteettisesti miellyttävä ja eloisa – parhain mahdollinen – maisema, meille annetulla budjetilla. Ja huomioida kokonaisuus sekä konteksti. Täten voimme tehdä maailmasta kauniimman.

 
( V ) What is the most interesting project you have been part of? Why?
Mikä on mielenkiintoisin projekti, johon olet osallistunut? Miksi?

KJ : A landscape heritage project from the Viking age.
Perinnemaisemaprojekti viikinkiajalta.

ML : Every project has its own worth. Some projects are more successful than others – but even small experiments can be very inspiring for big works.
Jokaisella projektilla on oma arvonsa. Jotkut projektit ovat menestyneempiä kuin toiset – mutta myös hyvin pienet kokeilut voivat inspiroida suurempia projekteja.

ADV : They are all interesting. The task is to find the ‘it’ in every project.
Ne ovat kaikki mielenkiintoisia. Päätehtävä on löytää jokaisen projektin ‘se’ – juttu.

M. LevinsenLindevangsparken • Frederiksberg, Kööpenhamina • Tanska  

( VI )  What is the basis for a good team spirit?
Mikä on hyvän tiimihengen perusta?

KJ : Working together on new architectural ideas towards landscape how it can turnover power for people.
Yhdessä työskenteleminen uusien arkkitehtonisten maisemasuunnitteluideoiden parissa pohtien, kuinka ne voisivat voimaannuttaa ihmisiä.

ML : Engagement in the project.
Sitoutuminen projektiin.


ADV : That all have something to contribute with and shares it. It’s wonderful if everybody is at the same high level, then the whole team can do miracles. If too many are too ‘green’, it slows the process down.
Se, että kaikilla on jotain annettavaa ja he jakavat sen muille. On mahtavaa, jos kaikki ovat samalla, edistyneellä ammattitasolla, silloin koko tiimi voi tehdä ihmeitä. Jos tiimissä moni on kovin tuore alalla, se hidastaa prosessia.

 
( VII )  What do you consider could be emphasised more in the education of landscape architects?
Mitä maisema-arkkitehtien koulutuksessa voitaisiin painottaa enemmän?

KJ : How to work with simple ideas that helps climate change.
Kuinka työstää yksinkertaisia ideoita, jotka auttavat ilmastonmuutoksen torjumisessa.


ML : The understanding of architectural space in the landscape, based on water, terrain, growing materials and time.
Arkkitehtonisen tilan ymmärtäminen maisemassa, pohjautuen veden, maaston, kasvuston ja ajan ymmärtämiseen.


ADV : The spatial skills. The capability to think space and the capability to create space – meaning making that synthesis in the mind, where it all melts together as architecture. It looks like here in the past years, the students have more difficulties with that. I don’t know why.
Tilallisia taitoja. Tilan hahmottaminen ja luominen – tarkoittaen ajatuksellisen synteesin luomista, missä kaikki osaset liittyvät yhdeksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Täällä Tanskassa opiskelijoilla tuntuu olleen vaikeuksia sen kanssa viime vuosina. En tiedä miksi.

Vegaskab‘Instant City Life’ • Vesterbro, Kööpenhamina • Tanska

( VIII ) What is landscape architecture in the year 2030?
Mitä on maisema-arkkitehtuuri vuonna 2030?

KJ : Still landscape less pavement.
Yhä enemmän maisemaa, vähemmän päällysteitä.


ML : Nature based solutions.
Luonnonmukaiset ratkaisut.


ADV : Hopefully not just an add on to the engineers contracts. But it looks like it’s going that way.
Toivottavasti maisema-arkkitehtuuri ei ole vain lisäys insinöörien sopimuksiin. Näyttää siltä, että olemme menossa siihen suuntaan.

 
( VIIII )  What would you say to yourself in the first study years?
Mitä sanoisit itsellesi ensimmäisinä opiskeluvuosina?

KJ : That the earth is the client.
Maapallo on asiakas.


ML : This study never ends – it is a study for lifetime.
Tämä opiskelu ei koskaan lopu – tämä on elinikäistä oppimista.


ADV : Nothing – because I thought I never would learn – so I worked extremely hard and finally learned how to. So If I had known that – I might not have put that big effort in to it, that was needed.
But I would like to say to the once that study now – that you are used to learn everything very quick – new programs etc. But don’t mix that up with real architectural skills. That takes time..


En mitään, sillä luulin etten koskaan opi, siksi työskentelin todella kovasti ja lopulta opin. Jos olisin tiennyt, että oppisin, en olisi ehkä panostanut opiskeluun niin paljon kuin oli tarvetta.
Tahtoisin sanoa niille, jotka opiskelevat nyt: Te olette tottuneet oppimaan kaiken todella nopeasti, uudet ohjelmistot jne, mutta älkää sekoittako tätä oppimista oikeisiin arkkitehtonisiin taitoihin. Ne ottavat aikaa…


 
//
Noora KassinenNoora Kassinen
Tehon Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja ja entinen opettaja,
Tekijät -sarjan tuottaja

+ piirua vaille valmis, Sveitsissä, Lontoossa ja Suomessa arkkitehtuuritoimistoissa, mm. sairaalaprojektien- ja kilpailujen, kaupunkisuunnittelun & lyhytelokuvien parissa sekä arkkitehtuurin laitoksella Lontoossa työskennellyt Aalto yliopiston Wood Programmin läpilinkoutunut, puuarkkitehtuuriin erikoistuva arkkitehti.

 

MAISEMA-ARKKITEHDIKSI TAI ARKKITEHDIKSI?

Inspiroiduitko maisema-arkkitehtuurista? Haluatko olla luomassa tulevaisuuden maailman maisemaa? Onko unelmasi tuoda omat ideasi tulevien vuosien arkkitehtuuriin? Mikäli sinulla herää mitä tahansa kysyttävää hakemisesta luoville aloille tai pääsykokeisiin valmistautumisesta, älä epäröi ottaa yhteyttä Tehon pääopettajaan Siniin.


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!pääsykoestressi

STOP pääsykoestressille!

Piinaako pääsykoestressi? Ei hätää! Haastattelimme psykologi Katarina Meskasta, joka kertoi parhaat vinkit liiallisen stressin välttämiseksi. Lue vinkit stressinhallintaan ennen pääsykokeita, pääsykokeiden

Lue lisää »
Arkkitehtuuri pääsykoeuudistus

Arkkitehtuurin pääsykoeuudistus 2020

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen pääsykokeet muuttuvat keväällä 2020. Muutoksia on tiedossa pääsykoepäivissä, matematiikan ja luonnontieteiden kokeen korvattavuuksissa sekä yhteisvalinnan pisteytyksissä. Edelleen

Lue lisää »