• TEKIJÄT • Arkkitehdit • NORJA •

Tekijät – Norjalaiset arkkitehdit

TEKIJÄT – OSA 2:
Teho-Opiston haastattelussa norjalaiset arkkitehdit
Martin Beverfjord & Arne Reisegg Myklestad 

“Maailman pitää muuttua” lukee englanniksi erään Lontoolaisen korkeakoulun seinällä. Kaikki muuttuu luonnollisesti koko ajan, mutta toisaalta maailmassa olevia epäkohtia tulee muuttaa. Muutoksen tuulia tuoksutellen kysyimme eurooppalaisilta luovien alojen ammattilaisilta, mitä he tekisivät jäätiköiden hyväksi ja kuinka he olisivat tsempanneet itseään opiskelijoina. Entä mitä he ajattelevat maanantaiaamuisin ja miltä näyttää alan tulevaisuus vuonna 2030.
Kevään aikana Tehon blogissa julkaistaan Tekijät-haastattelujen sarja, jossa eri alojen ammattilaiset vastaavat edellä mainittuihin, samoihin kysymyksiin suoraviivaisesti tai laveammin – jokainen tyylillään. Sarja alkoi tanskalaisilla maisema-arkkitehdeilla ja arkkitehdeilla ja nyt vuoron saavat norjalaiset arkkitehdit. Ennen sarjan päättymistä suunnittelijoihin Belgiasta ja Hollannista. Väliin mahtuu vielä Italiassa ja Espanjassa työskenteleviä sisustussuunnittelijoita ja graafikoita. Osa vastaajista on niittänyt urapolkua kauemmin, osa on tuoreempia tekijöitä. Nauttikaa näkemyseroista ja neuvoista!

Tekijät:
Arkkitehdit – Norja

 
MB :
MARTIN BEVERFJORD
http://reverdrage.no/

 • Arkkitehti
    + yksi kolmesta osakkaasta ja perustajasta, Rever & Drage
 • Suunnittelutoimisto Oslossa & Flekkefjordissa
  3 työntekijää /
  arkkitehtejä
 • Projekteina:
  |
  Suunnittelu ja rakentaminen: Årsundin ja Trolltindin mökit lisärakennuksineen

  | Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen: Ladosta toimistoksi, VV Office, ja ladosta elämystilaksi, DIDadventure
  | Uudisrakennuksen suunnittelu: Kvåsfassenin vesiputouksien vierailukeskus, mm. 
 • Plus:
  Työskennellyt aiemmin rakentamiskehitysyksikössä ja Niels Torpin arkkitehtuuritoimistossa, sekä tehnyt kuvituksia. Rever & Dragen projekteista osa on arkkitehtien itse rakentamia. Rever & Dragen projektit ovat saaneet huomiota kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa, mm. materiaalin käyttönsä ansiosta.

 
ARM :
ARNE REISEGG MYKLESTAD
https://dark.no/

 

 • Arkkitehti, kaupunkisuunnittelija
  + yksi kahdeksasta osakkaasta & toimitusjohtaja, Dark Arkitekter
 • Suunnittelutoimisto Oslossa
  55 työntekijää /
  arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, konservointiin erikoistunut arkkitehti, valaistukseen erikoistunut arkkitehti, rakennusteknikko, kaupunkisuunnittelijoita, graafinen suunnittelija, mallintekijä ja mallintekohuoneen vastaava, kirjanpitäjä ja harjoittelijoita
 • Projekteina:
  |
  Uudisrakennuksen suunnittelu: Skolebakkenin 120 asunnon ja ravintoloiden kompleksi ja Voss Stasjon hotelli

  | Saneeraus: Oslolainen kauppahalli, erikoistunut kalan myyntiin
  | Kaupunkisuunnittelu: Oslon Barcode-kaupunkisuunnitelma yhteistyössä A-lab:n, MVRDV:n & Zinc sisustussuunnittelijoiden kanssa, mm.
 • Plus: Työskennellyt aiemmin Lontoossa, missä myös opiskellut, sekä lukuisissa oslolaisissa arkkitehtuuritoimistoissa. On osallisena kaupunkisuunnittelutiimissä, joka tehnyt suunnitelmia myös Saksaan. Vetää Dark arkkitehdeillä kilpailutiimejä ja työstää laaja-alaisia suunnitelmia. Dark arkkitehdit kuuluvat osaksi emoyhtiötä, Dark groupia, johon kuuluu arkkitehtuuritoimiston lisäksi, suunnitteluun, visualisointiin ja renderöintiin sekä työpaikkahyvinvointiin keskittyvät yhtiöt, jotka tekevät yhteistyötä.

 

HAASTATTELUT

( l ) What do you think on Monday mornings?
Mitä ajattelet maanantaiaamuisin?  

MB :  Monday mornings I am glad that I chose something to do in my life that I do not hate.
Maanantaiaamuisin olen onnellinen siitä, että valitsin tehdä elämässäni jotain mitä en vihaa.
ARM : Monday morning starts at Sunday night, so I can start the week running. Good preparations are key to get the most out of every week.
Maanantaiaamu alkaa jo sunnuntaiyönä, jotta voin laittaa viikon käyntiin. Hyvät valmistelut ovat tärkeä osa viikkoa, jotta siitä saa kaiken irti.
 
( ll ) What music do you listen when you work?
Mitä musiikkia kuuntelet työskennellessäsi?

MB : I listen to Elvis, Weezer, Gucci Mane and Bach when I work.
Kuuntelen Elvistä, Weezeriä, Gucci Manea ja Bachia, kun työskentelen.
ARM : It varies, but as I spend a lot of my time in meetings I sadly don’t have much time for music. But when I travel I listen to a lot of podcasts, and when I design I like to keep it up-beat and high pace with everything from alternative folk to heavy metal.
Se vaihtelee, mutta koska vietän suurimman osan ajastani kokouksissa ikävä kyllä minulla ei ole paljon aikaa musiikille. Mutta kun matkustan kuuntelen paljon podcasteja, ja kun suunnittelen, pidän nopeatempoisesta musiikista, vaihtoehtofolkista hevimetalliin.
 
( lll )  How could architects save the polar bears and little kids?
Miten arkkitehdit voisivat pelastaa jääkarhut ja pikkulapset?


MB : I will be surprised if architecture can solve problems for polar bears. Maybe more so for little kids. The history of architecture and the education of architects indicate that architects are best when they do something they are the experts at; that is making buildings.
Olisin yllättynyt, jos arkkitehtuuri voisi ratkaista jääkarhujen ongelmat. Ehkä paremminkin pienten lasten ongelmat. Arkkitehtuurin historia ja arkkitehtien koulutus viittaa siihen, että arkkitehdit ovat parhaimmillaan, kun he voivat tehdä sitä, missä he ovat erityisosaajia; eli rakentaa rakennuksia.
ARM : By focusing on sustainability and re-use/ upcycling we can help reduce the carbon footprint of the building industry, and do our part to reach the two-degree goal and stop the melting of the polar caps. When it comes to little kids, they are sadly the ones that will have to save us and the most important thing we can do for them is to design safe and comfortable cities and communities for them to grow up in and quality schools for them to attend.
Keskittymällä kestävään kehitykseen ja uudelleen käyttöön/kiertotalouteen me voimme vähentää rakennusteollisuuden hiilijalanjälkeä ja tehdä osuutemme tavoittaaksemme kahden lämpöasteen nousurajan ja lopettaa napajäätiköiden sulaminen.
Mitä tulee pikkulapsiin, surullista kyllä, he ovat niitä, joiden pitää pelastaa meidät. Tärkein tehtävä, minkä voimme heille tehdä on suunnitella turvallisia ja mukavia kasvuympäristöjä, kaupunkeja ja yhteisöjä, heille ja laadukkaita kouluja.
 

REVER&DRAGE

 

‘Hytte ved Trolltind’ • Sunndal • Norja  

 
( lV )  What is the core idea behind your / your team’s design?
Mikä on sinun / teidän tiiminne suunnittelun ydinidea?


MB : Our core idea is to be aware of your place in history, know something about construction and choose your battles/know your limitations. It’s maybe not very dignified, but it gives freedom to be curious. If we still can be curious at the age of 80, the recipe has been a success.
Meidän ydinideamme on olla tietoinen juuristamme, tietää jotakin rakentamisesta ja valita taistomme/ymmärtää rajamme. Se ei ehkä ole kovin arvostettua, mutta se antaa vapauden olla utelias. Jos voimme olla yhä uteliaita 80 vuotiaina, reseptimme oli menestys.
ARM : The core idea at Dark is to be conscious of the imprint we leave behind us in our work, and to always include an element of giving back to society through our design. In all assignments we try to add features positive not just for  future residents and workers but for the neighborhood and the city in general.
Ydinidea meillä Darkilla on olla tietoinen siitä vaikutuksesta, minkä jätämme taaksemme työmme välityksellä sekä liittää suunnitelmaamme aina osanen, mikä antaa jotakin takaisin yhteisölle. Yritämme lisätä positiivisia piirteitä kaikkiin suunnitelmiin, niin tuleville asukkaille ja työntekijöille, kuin koko naapurustolle ja kaupungille yleisesti.
 
( V ) What is the most interesting project you have been part of? Why?
Mikä on mielenkiintoisin projekti, johon olet osallistunut? Miksi?

MB : The most interesting projects are perhaps the ones where you get to know the people who are doing the building. Find out what they are concerned with, what they like doing and how they like doing it. (And why.) In almost every case it makes the result better.
Kaikista mielenkiintoisimpia projekteja ovat varmaankin ne, joissa voimme tutustua henkilöihin, jotka rakentavat suunnittelemamme rakennuksen. Saamme selville, mistä he ovat huolissaan, mitä he tykkäävät tehdä ja kuinka he sen haluaisivat tehdä. (Ja miksi.) Melkein jokaisessa tapauksessa tämä tekee lopputuloksesta paremman.
ARM : The most interesting project I have been a part of is the Agropolis project, where housing and food production goes hand-in-hand. The future residents of Agropolis will help produce food not just for the project itself, but also for existing residents of the region.
Kaikista mielenkiintoisin projekti, jossa olen saanut olla mukana, on Agropolis -projekti, jossa asuminen ja ruoantuotanto liittyvät toisiinsa. Agropoliksen tulevat asukkaat auttavat ruoantuotannossa, ei vain itselleen, vaan myös muille alueen jo olemassa oleville asukkaille.
 
( VI )  What is the basis for a good team spirit?
Mikä on hyvän tiimihengen perusta?

MB : I can only talk for myself, but my experience is that design-teams work best when you have a team of experts with somewhat different skills. A team consisting of same-skill-experts organized in a flat (democratic) structure do seem to have problems getting things done in any interesting way.
Voin puhua vain omasta puolestani, mutta kokemukseni mukaan parhaiten toimivat ne suunnittelutiimit, joissa on erilaisilla taidoilla varustettuja erityisosaajia. Tiimeillä, joilla on samoilla taidoilla varustettuja erityisosaajia ja tasainen, lattea (demokraattinen) rakenne vaikuttaa olevan ongelmia mielenkiintoisten ratkaisujen luomisessa.
ARM : We believe good team spirit comes from mutual trust and support, and by giving employees the freedom to be themselves. And it helps to have a great team of talented, positive designers.
Me uskomme, että hyvä tiimihenki syntyy molemminpuolisesta luotosta ja tuesta, ja antamalla työntekijöille vapaus olla omia itsejään. Siitä ei myöskään ole haittaa, että on ryhmä lahjakkaita, positiivisia suunnittelijoita.
 

Voss Stasjon Hotelli • Voss • Norja

 
( VII )  What do you consider could be emphasised more in the education of architects?
Mitä arkkitehtien koulutuksessa voitaisiin painottaa enemmän?

MB : History and construction might be the only two important things to learn architect students (in addition to basic drawing and illustration tools of course). Know your trade.
Historia ja rakentaminen ovat varmaankin ainoat tärkeät asiat, jotka arkkitehtiopiskelijoiden tulisi oppia (peruspiirustustaidon ja kuvitustyövälineiden lisäksi). Tunne alasi.

ARM : There is an ever-ongoing discussion if education of architects should have a stronger emphasis on technical detailing or creative process. At Dark we are around 60 architects educated from a variety of schools around the world, and everyone comes together as a collective intelligence of different skillsets. Based on my own experience, the primary focus of architectural studies should be to help each individual architect to understand their own strengths and weaknesses to maximize their potential and interests.
On olemassa alati jatkuva keskustelu siitä, pitäisikö arkkitehtien koulutuksessa painottaa voimakkaammin teknisen yksityiskohtien vai luovan prosessin oppimista. Meillä Darkilla on suurinpiirtein 60 arkkitehtiä, jotka ovat koulutettu ympäri maailmaa, ja jokainen heistä on osa firmamme kollektiivista älyä eri taidoilla. Omaan kokemukseeni pohjautuen, arkkitehtuurikoulutuksen pääpiste pitäisi olla siinä, että autettaisiin jokaisen yksittäisen arkkitehdin ymmärtää heidän omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotta heidän potentiaalinsa voitaisiin maksimoida.
 
( VIII ) What is architecture in the year 2030?
Mitä on arkkitehtuuri vuonna 2030?

MB : Without sounding too dystopian; Architecture might be shutting down as a discipline within this century, or at least transform into something so different from what it has been that it might as well be regarded something else. Due to more and more complicated buildings and building processes decision making has already been separated into at least four or five equally important roles in the design of buildings. That means at best that the architect is one among equals, and at worst that the architect is reduced into a worried, but powerless, designer of surfaces.
Kuulostamatta liian dystooppiselta; Arkkitehtuuri saattaa lakata olemasta oppiaine tämän vuosisadan aikana, tai ainakin se muuttuu joksikin niin erilaiseksi, siitä mitä se on aiemmin ollut, että sitä voidaan alkaa pitämään jonakin toisena. Yhä monimutkaisempien rakennusten ja rakennusprosessien vuoksi päätöksenteko on jo hajautettu vähintään neljään tai viiteen yhtä tärkeään rooliin, työnimikkeeseen, rakennusten suunnittelussa.
Tämä tarkoittaa parhaimmassa tapauksessa sitä, että arkkitehti on vain yksi muiden joukossa, ja pahimmillaan sitä, että arkkitehti on pienennetty huolestuneeksi, mutta voimattomaksi, pintojen suunnittelijaksi.


ARM : Denser, greener and hopefully more humane.
Tiivimpää, vihreämpää ja toivottavasti inhimillisempää.
 
( VIIII )  What would you say to yourself in the first study years?
Mitä sanoisit itsellesi ensimmäisinä opiskeluvuosina?

MB : I do not think it is easy to learn from others mistakes, but if I should try to communicate anything to a fresh student I would say that if you want to make something new it is better to read and study the old masters than reading the last glossy magazine. You should also have low expectations the level of newness you will reach. Most things have already been done (according to the Bible), and you are (hopefully) standing on the shoulders of giants (according to Newton).
En usko, että on helppo oppia muiden virheistä, mutta jos jotakin voisin koettaa kertoa uudelle arkkitehtiopiskelijalle on, että jos tahdot tehdä jotakin uutta, on parempi lukea ja opiskella vanhoja mestareita, kuin lukea uusia, kiiltäväkantisia lehtiä. Sinulla tulisi olla myös alhaiset odotukset siitä uutuuden ja uusien keksintöjen tasosta, jonka tavoitat. Suurin osa on jo tehty (Raamatun mukaan), ja (toivottavasti) seisot jättiläisen hartioilla (Newtonin mukaan).
ARM : Focus on what you are great at, and accept what you are less good at. Ask questions, and work hard. But make sure you have fun doing it!
Keskity siihen, missä olet hyvä ja hyväksy se, missä et ole niin hyvä.
Kysy kysymyksiä, ja työskentele kovasti. Mutta pidä huolta, että pidät myös hauskaa työskennellessäsi!
 
//
Noora KassinenNoora Kassinen
Tehon Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja ja entinen opettaja,
Tekijät -sarjan tuottaja

+ piirua vaille valmis, Sveitsissä, Lontoossa ja Suomessa arkkitehtuuritoimistoissa, mm. sairaalaprojektien- ja kilpailujen, kaupunkisuunnittelun & lyhytelokuvien parissa sekä arkkitehtuurin laitoksella Lontoossa työskennellyt Aalto yliopiston Wood Programmin läpilinkoutunut, puuarkkitehtuuriin erikoistuva arkkitehti.

 

HALUATKO ARKKITEHDIKSI?

Inspiroiduitko maailmalla uraa luoneiden arkkitehtien ajatuksista? Haluaisitko sinä tuoda omat ideasi tulevien vuosien arkkitehtuuriin? Mikäli sinulla heräsi mitä tahansa kysymyksiä hakuprosessiin tai pääsykokeisiin valmistautumiseen liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä Tehon pääopettajaan Siniin.

 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!