• TEKIJÄT • Sisustussuunnittelijat • ITALIA •

Sisustussuunnittelijat Italia

TEKIJÄT – OSA 4:
Teho-Opiston haastattelussa italialaiset sisustussuunnittelijat
URTĖ BERŪKŠTYTĖ & ELISABETTA RIZZATO

“Maailman pitää muuttua” lukee englanniksi erään Lontoolaisen korkeakoulun seinällä. Kaikki muuttuu luonnollisesti koko ajan, mutta toisaalta maailmassa olevia epäkohtia tulee muuttaa. Muutoksen tuulia tuoksutellen kysyimme eurooppalaisilta luovien alojen ammattilaisilta, mitä he tekisivät jäätiköiden hyväksi ja kuinka he olisivat tsempanneet itseään opiskelijoina. Entä mitä he ajattelevat maanantaiaamuisin ja miltä näyttää alan tulevaisuus vuonna 2030.
Kevään aikana Tehon blogissa julkaistaan Tekijät-haastattelujen sarja, jossa eri alojen ammattilaiset vastaavat edellä mainittuihin, samoihin kysymyksiin suoraviivaisesti tai laveammin – jokainen tyylillään. Nyt vuorossa osa 4: italialaiset sisustussuunnittelijatSarja starttasi tanskalaisilla maisema-arkkitehdeilla ja arkkitehdeilla ja jatkoa saatiin norjalaisista arkkitehdeista ja espanjalaisista graafisista suunnittelijoista. Ennen sarjan päättymistä tutustutaan vielä muotoilijoihin Belgiasta ja Hollannista. Osa vastaajista on niittänyt urapolkua kauemmin, osa on tuoreempia tekijöitä. 
Nauttikaa ammattilaisten näkemyseroista ja neuvoista!

Tekijät:
Sisustussuunnittelijat – Italia

 
UB :
URTĖ BERŪKŠTYTĖ
www.pinkodelia.comItalialainen sisustussuunnittelija

 • Sisustussuunnittelija
  + perustaja, Pinkodelia
 • Suunnittelutoimistot Milanossa, Italiassa & Vilnassa, Liettuassa
  3 työntekijää /sisustussuunnittelija, sisustuskonsultti ja rakennuttaja sekä yhteistyötä eri alojen freelancereiden kanssa
 • Projekteina: 
  |
  Sisustussuunnittelukonsultointi: Amazonin logistiikkaosaston työntekijöiden tilat & Kartellin liikkeet sekä Adidas plus Milanon rautatieasema

  | Remontti sisustusuunnittelu- ja toteutus: kahvila-leipomo, kesämökki, loft-asunto ja kylpyhuoneita, mm.
 • Plus: Toimii yksityisessä, Istituto Europeo di Design -suunnitteluinsituutissa luennoitsijana, mm. 


Italialainen sisustussuunnitteluER :
ELISABETTA RIZZATO

Italianbark.com
er-interiordesign.com

 • Arkkitehti, sisustussuunnittelija
  + perustaja, Italian Bark- sisustusblogi
  + perustaja, ER Elisabetta Rizzatto Interior Design
 • Suunnittelutoimisto Milanossa
  3 työntekijää / arkkitehtia / sisustussuunnittelijaa ja nettisivusuunnittelija sekä yhteistyötä eri alojen freelancereiden kanssa
 • Projekteina:
  |
  Sisustussuunnittelukonsultointi: lontoolainen kiinteistövälitysfirma, losangelilainen koti, miamilainen toimistotila ja kahvila Marokossa

  | Remontti sisustusuunnittelu- ja toteutus: kylpyhuone, asuinhuoneisto ja ravintola, mm.
 • Plus: Toimittaa Italian Bark – sisustusblogia, mikä on kasvanut kuudessa vuodessa pienestä henkilökohtainen blogista alati päivittyväksi kansainväliseksi sisustusblogiksi. Italian Bark on nostettu esiin Huffington Postissa (Top Global 25 interior blogs) ja Australian Voguessa (“Top Italian interior Instagram profiles to follow”) sekä voittanut kansainvälisen Amara Interior Blog-palkinnon, mm. 

 
 

HAASTATTELUT

( l ) What do you think on Monday mornings?
Mitä ajattelet maanantaiaamuisin?  

UB :  First thing what I do on Monday morning is thinking about the list of everything I have to do. For me, it is an effective way to be productive, and to be efficient and organized the whole week.
Ensitöikseni maanantaiaamuisin ajattelen listaa kaikesta, mitä minun pitää tehdä. Se on tehokas tapa olla koko viikon tuottelias, tehokas ja organisoitu.

ER :
I am happy because a new working week is starting, and I think about planning all the projects and things for the week. But before starting I have breakfast (and coffee, of course), I go out for a walk, just thinking back about the weekend.
Olen onnellinen, koska uusi työviikko on alkamassa, ja ajattelen, mitä kaikkea suunnitella viikon projektien osalta. Mutta ennenkuin alan syödä aamiaista (ja juoda kahvia, tietenkin), menen ulos kävelylle ja ajattelen mitä kaikkea viikonloppuna tapahtui.
 
( ll ) What music do you listen when you work?
Mitä musiikkia kuuntelet työskennellessäsi?
UB : Everyday it changes according my mood – starting with the pop music, ending with the house style. Music always helps me to increase the focus and evoke the positive feelings, that lead towards a greater productivity.
Se vaihtelee päivittäin mielialan mukaan, alkaen popista, päättyen houseen. Musiikki auttaa aina nostattamaan keskittymiskykyäni ja herättelemään positiivisia tunnetiloja, jotka johtavat parempaan tuotteliaisuuteen.
ER :  I usually listen to an Italian radio for most part of the day, where there is a nice mix of speaking and music. Otherwise I listen to my Spotify playlists, that are a strange mix of indie rock, 80s and 90s, and latino music (yes this sounds weird I know!!). I listen to music all day long, but sometimes I also need to switch off music to focus better (usually this happens, when writing articles).
Kuuntelen normaalisti suurimman osan päivästä italialaista radiota, jossa on hyvä suhde puhetta ja musiikkia. Muuten kuuntelen Spotify musiikkilistoja, jotka ovat outoja sekoituksia indie rockia, 80- ja 90-luvun musiikkia, ja latinoa (joo, kuulostaa oudolta, tiedän!!). Kuuntelen musiikkia aamusta iltaan, mutta joskus joudun laittamaan musiikin pois, jotta voin keskittyä paremmin (yleensä näin tapahtuu, kun kirjoitan artikkeleita).
 
( lll )  How could interior designers save the polar bears and little kids?
Miten sisustussuunnittelijat voisivat pelastaa jääkarhut ja pikkulapset?
UB : Interior designers have a tremendous impact on the sustainability of an environment. They decide, which materials and products will be used inside the spaces, this means that the effect for the surrounding will depend on our habits, consumption and choices we make.
Supporting the companies that are eco-friendly can help to reduce pollution in environment where we live. Also using local materials and products can minimize demand on export with heavy reliance on oil used to ship them.
Sisustussuunnittelijoilla on suurenmoinen vaikutus ympäristömme kestävään kehitykseen. He päättävät mitä materiaaleja ja tuotteita käytetään erilaisissa sisätiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden vaikutus ympäristöön riippuu meidän tavoista, kuluttamisesta ja päätöksistä.
Ympäristöystävällisten yhtiöiden tukeminen ja käyttäminen voi auttaa ympäristömme päästölastin vähentämisessä. Myöskin paikallisten materiaalien ja tuotteiden käyttäminen voi vähentää rahtituonninmäärää, mikä tarkoittaa öljyriippuvuuden vähenemistä.

ER : By doing green choices, by working with brands that have an honest approach towards the environment, by paying attention to the energy-saving solutions (example for lighting).
Tekemällä ekologisia valintoja, työskentelemällä tuotemerkkien kanssa, joilla on rehellinen asenne ympäristökysymyksissä ja huomioimalla suunnittelussa energiaa säästävät ratkaisut, esimerkiksi valaistuksessa.

( lV )  What is the core idea behind your / your team’s design?
Mikä on sinun / teidän tiiminne suunnittelun ydinidea?

UB : First objective is always to reflect the story, culture and context behind. We particularly focus on the importance of communication strategies and take a cross-disciplinary and creative approach to develop immersive environments. We view social media as a tool to reach out to people and leave a good impression.
    Extending the brand into interior commercial space helps the values of the customers connect to the brand and make the experience unique. The space design affects the clients’ emotions and mindset – which, in turn, influences their behavior.
Ensimmäinen tavoite on aina heijastella tarinaa, kulttuuria ja kontekstia toimeksiannon taustalla. Me keskitymme eritoten viestintästrategioiden tärkeyteen ja käytämme poikkitieteellistä ja luovaa lähestymistapa luodaksemme vaikuttavia ympäristöjä. Meidän mielestä sosiaalinen media on työväline, jolla voi tavoittaa ihmisiä ja jättää hyvä vaikutelma.
Tuotemerkin ilmeen huomioiminen koko liikkeen sisutussuunnittelussa helpottaa asiakkaiden arvojen liittämisessä tuotemerkkiin ja tekee asiakaskokemuksesta erityisen. Tilasuunnittelu vaikuttaa suoraan asiakkaan tunteisiin ja tunnetiloihin, jotka taas vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen.

ER : The core idea is to create beautiful spaces, both real and digital ones. The blog is a big part of the studio work too.
Ydinidea on luoda kauniita tiloja, molempia, sekä oikeita tiloja, että digitaalisia tiloja.  Blogi on myös iso osa studiotyöskentelyäni.
 
Pinkodelia

Pinkodelia:
Torkkupaikka •  Kansainvälinen suunnitelma • Amazon -yhtiölle


( V ) What is the most interesting project you have been part of? Why?
Mikä on mielenkiintoisin projekti, johon olet osallistunut? Miksi?

UB : Office concept for “Amazon”. It was definitely challenging to work with the biggest company in the world and express its values within interior. The objective was not to design a traditional office, but the first working space programmed specially for night-shifters wellness. The space supposed to facilitate a more harmonious environment for collaboration, team shifting, and flexibility, so that the employees could choose an appropriate area to work according to their task at the given moment.
Toimistokonsepti Amazonille. Oli todella haastavaa työskennellä yhden maailman isoimmista yhtiöistä kanssa ja ilmaista yhtiön arvoja sisustuksen välityksellä. Tavoite ei ollut suunnitella perinteistä toimistoa, vaan suunnitella ensimmäinen erityisesti yövuorolaisien hyvinvointia edesauttava työtila. Tilan tuli luoda harmonisempaa ympäristöä yhteistyön, vuorojen vaihdon ja joustavuuden kannalta niin, että työntekijät pystyisivät valitsemaan sopivimman tilan työskentelyyn riippuen heidän työtehtävistään.
ER : It is a project I’m working on in this period and that I will talk about soon!
Se on projekti, mitä työstän paraikaa ja kerron siitä kohta!

( VI )  
What is the basis for a good team spirit?
Mikä on hyvän tiimihengen perusta?

UB : An open-minded attitude and straight communication with the members of the team, that means always taking into consideration the opinions of other. Communication is essential to be able to work together efficiently and make progress on tasks. Also, it is important to have a clear plan and indicated objectives to achieve. Team should focus on outcomes and results, rather than just on the amount of work being done.
Avoin asenne ja selkeä kommunikaatio tiimin jäsenten välillä, mikä tarkoittaa aina kaikkien mielipiteiden huomioimista. Kommunikaatio on olennainen osa tehokasta työskentelyä ja työtehtävissä edistymistä. Myöskin on tärkeää olla olemassa selkeä suunnitelma ja selkeä päämäärä. Tiimin tulisi keskittyä työn hedelmiin ja tuloksiin, työmäärän sijaan.
 
ER : The very first things are honesty and respect. Also, understanding your limits and finding the strengths of your collaborators, in order to complete each other.
Ehdottoman ensimmäiset asiat ovat rehellisyys ja kunnioitus. Myöskin omien rajojen ymmärtäminen ja yhteistyötahojen vahvuuksien löytäminen, jotta voitte täydentää toisianne.

Elisabetta Rizzato

Elisabetta Rizzato:
Ravintola • Perth • Australia


( VII )  
What do you consider could be emphasised more in the education of interior designers?
Mitä voitaisiin painottaa enemmän sisustussuunnittelijoiden koulutuksessa?

UB : Focus not only on the aesthetically attractive result, but the concepts, which raises business, improves brand image and communication. “Design thinking” discipline is a tool to arrive with the successful solution and design strategy for the indicated problems.  
Students should focus not only on designing the functional spaces, aesthetical appeal but also redefining the user experience, the image of brands to create advances in development of business.
Keskityttäisiin, ei vain esteettisesti miellyttävään lopputulokseen, vaan konsepteihin, jotka kehittävät bisnestä, tuotemerkin imagoa ja viestintää. “Design-ajattelu” on työväline ja suunnittelustrategia, millä ratkaistaan onnistuneesti tehtävänannon osoittamat ongelmat.

ER :
The practical sides of our job: that’s to say, making quotes and cost analysis, but also sourcing for materials and solutions in the showrooms. My education for example was really ‘academic’, lots about how to present drawings and project at their best, but nothing about how to run a project till its realization.
Työmme käytännön puoli: tarkoittaen, tarjousten tekemisiä ja kustannusanalyysejä, mutta myös materiaalilähteitä ja ratkaisuja näyttelytiloissa. Minun koulutukseni oli esimerkiksi todella akateeminen. Meillä oli paljon opetusta siitä, kuinka esittää piirustukset ja projektit upeasti, mutta ei mitään siitä, kuinka suorittaa projekti alusta loppuun.


( VIII )
What is interior design in the year 2030?
Mitä on sisustussuunnittelu vuonna 2030?

UB : In the near future, first we will live in smart environments – smart homes, smart schools, smart hospitals, that are much more than just the standalone devices. Smart interiors will be built into the very structure of the spaces.
   Second, the spaces which we use will become smaller and smaller. Tiny space is one of the most striking phenomena, that are set to overturn the way we think about interiors.   And third, green interior design will become even more valuable in 2030, that will have the greatest influence on the quality of our life.
Lähitulevaisuudessa, ensiksikin asumme älykkäissä ympäristöissä – älykkäissä kodeissa, älykkäissä koulussa, älykkäissä sairaaloissa, missä on paljon muutakin älykästä kuin vain itsenäisesti toimivat laitteet. Älykkäät sisätilat tullaan rakentamaan tilojen ytimiin.
Toiseksi tilat, mitä käytämme, tulevat olemaan pienempiä ja pienempiä. Pieni tila on yksi silmiinpistävimmistä ilmiöistä, joka on tuleva muuttamaan käsitystämme sisätiloista.
Ja kolmanneksi, ekologinen sisustussuunnittelu tulee olemaan arvokkaampaa vuonna 2030, sillä tulee olemaan suurin vaikutus elämänlaatuumme.


ER :
Probably it will be not just ‘interior design’. I think it will be mixed with digital design, with computer technology, probably with science too, because our problems with the environment will become worse in the next years (even, if I hope not) and we will have to find a solution in all the industries. It will be also much easier to show clients how a project is, thanks to the 3D-reality: I’m imagining clients wearing glasses and seeing how their future homes will be!
I hope interior design will become also much affordable and democratic. There are several researches in the design and construction about giving a home to those who can’t afford it, also the growth of low cost brands on this side is good, because it gives all the people the possibility to furnish their homes.
Lastly, there will be for sure also new ways of living for temporary houses, because people will move more often.
Ei varmaankaan ole olemassa vain ‘sisustussuunnittelua’. Ajattelen, että se tulee sekoittumaan digitaalisen suunnittelun, tietotekniikan ja varmaankin tieteen kanssa, sillä ongelmamme ympäristön kanssa pahentuvat tulevina vuosina (vaikken niin toivoisi) ja meidän täytyy löytää ratkaisut niihin jokaisella ammattialalla. Tulee olemaan myös helpompaa esittää suunnitelmat asiakkaalle, siitä kiitos 3D-todellisuudelle: Kuvittelen asiakkaan vr-lasit päässä katsomassa minkälainen hänen kodistaan tulee!
Toivon, että sisustussuunnittelusta tulee paljon edullisempaa ja demokraattisempaa. On paljon tutkimuksia suunnittelun ja rakentamisen aloilla, siitä kuinka tehdään koti sellaisille, joilla ei ole varaa siihen. Myös huokeahintaisten tuotemerkkien kasvu on tästä näkökulmasta ajatellen hyvä, koska se antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden sisustaa kotinsa.
Viimeiseksi, tulee varmasti olemaan uusia tapoja asuttaa rakennuksia väliaikaisesti, sillä ihmiset tulevat muuttamaan yhä useammin.

 
( VIIII )  What would you say to yourself in the first study years?
Mitä sanoisit itsellesi ensimmäisinä opiskeluvuosina?

UB : Do not be afraid to do mistakes and stop blaming yourself for not having a perfect work. Everyone’s first draft is not that good, we are not able to produce great work without first making many trials.
Älä pelkää virheitä ja lopeta itsesyytökset, kun työsi ei ole täydellinen. Jokaisen ensimmäinen versio ei ole kovin hyvä. Me emme pysty tuottamaan upeaa työtä ilman useita kokeiluja.

ER :
I would say, enjoy these years, because then you won’t have time for stop and study anymore!
Sanoisin, että nauti näistä vuosista, koska näiden jälkeen sinulla ei ole aikaa enää pysähtyä ja opiskella täyspäiväisesti!
 
//
Noora KassinenNoora Kassinen
Tehon Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja ja entinen opettaja,
Tekijät -sarjan tuottaja

+ piirua vaille valmis, Sveitsissä, Lontoossa ja Suomessa arkkitehtuuritoimistoissa, mm. sairaalaprojektien- ja kilpailujen, kaupunkisuunnittelun & lyhytelokuvien parissa sekä arkkitehtuurin laitoksella Lontoossa työskennellyt Aalto yliopiston Wood Programmin läpilinkoutunut, puuarkkitehtuuriin erikoistuva arkkitehti.

 

HALUATKO SISUSTUSSUUNNITTELIJAKSI?

Inspiroiduitko maailmalla uraa luoneiden sisustussuunnittelijoiden kokemuksista? Haluaisitko sinä herättää omat ideasi henkiin ja aloittaa opinnot sisustusarkkitehtuurin alalla?
Sisustussuunnittelua voit opiskella Suomessa yliopistossa sekä Aallossa että Lapissa. Ammattikorkeakoulun puolella muotoilijat voivat suuntautua sisustusarkkitehtuuriin Lahden muotoiluinstituutissa, Metropoliassa ja XAMK:ssa. Tämän kevään ennakkotehtävät ovatkin julkaistu, mutta vielä ehdit hyvin mukaan hakuprosessiin!
Teho-Opiston opettajat ovat analysoineet sisustusarkkitehtuurin ennakkotehtävät, joten lue asiantuntijoiden kommentit Aalto-yliopiston ja Lahden muotoiluinstituutin ennakkotehtävistä ja aloita valmistautuminen kohti sisustusarkkitehdin opintoja.


 

70% kurssilaisistamme on saanut opiskelupaikan


Tiesitkö, että Teho-Opiston valmennuskurssin käyneet täyttävät vuosittain yli puolet luovien alojen opiskelupaikoista ja kurssilaisistamme yli 70% ovat saaneet hakemansa luovien alojen opiskelupaikan?

Maksimoi sisäänpääsyn todennäköisyytesi ja liity mukaan treenaamaan Suomen laajimmalle arkkitehtuurin, muotoilun ja muiden luovien alojen valmennuskurssille!• TEKIJÄT • Graafiset suunnittelijat • ESPANJA •

espanjalaiset graafikot

TEKIJÄT – OSA 3:
Teho-Opiston haastattelussa espanjalaiset graafiset suunnittelijat
YINSEN STUDIO & RELAJAELCOCO

“Maailman pitää muuttua” lukee englanniksi erään Lontoolaisen korkeakoulun seinällä. Kaikki muuttuu luonnollisesti koko ajan, mutta toisaalta maailmassa olevia epäkohtia tulee muuttaa. Muutoksen tuulia tuoksutellen kysyimme eurooppalaisilta luovien alojen ammattilaisilta, mitä he tekisivät jäätiköiden hyväksi ja kuinka he olisivat tsempanneet itseään opiskelijoina. Entä mitä he ajattelevat maanantaiaamuisin ja miltä näyttää alan tulevaisuus vuonna 2030.
Kevään aikana Tehon blogissa julkaistaan Tekijät-haastattelujen sarja, jossa eri alojen ammattilaiset vastaavat edellä mainittuihin, samoihin kysymyksiin suoraviivaisesti tai laveammin – jokainen tyylillään. Nyt vuorossa on espanjalaisten graafisten suunnittelutoimistojen tekijät. Sarja alkoi tanskalaisilla maisema-arkkitehdeilla ja arkkitehdeilla ja seuraavana vuorossa olivat norjalaiset arkkitehdit. Ennen sarjan päättymistä tutustutaan vielä suunnittelijoihin Belgiasta ja Hollannista sekä italialaisiin sisustussuunnittelijoihin. Osa vastaajista on niittänyt urapolkua kauemmin, osa on tuoreempia tekijöitä. Nauttikaa ammattilaisten näkemyseroista ja neuvoista!

Tekijät:
Graafiset suunnittelijat – Espanja

YS :
YINSEN STUDIO
http://yinsenstudio.com
YInsen graafinen suunnittelu

 • Graafinen suunnittelutoimisto Valenciassa, 2 työntekijää / graafisia suunnittelijoita
 • Projekteina:
  |
  Näyttelyilmeen luominen: Keraamisen teknologian instituutti, ITC

  | Ulkoasun ja tuotemerkin luominen: Memorial Democràtic de Vila-real selviämiselle ja muistolle Francon diktatuurin ajasta, sekä klassisen musiikin edistämiselle omistautuneelle Clap’s Soundille (viinipulloja myöten) sekä Galeuscan kongressille
  | Nettisivujen ulkoasun ja tuotemerkin luominen: A Tempo Dansa – nykytanssiteatteri, mm.
 • Plus: Pitäneet lukuisia luentoja ja workshoppeja. Palkintolaariin on satanut viimeisimmäksi Eurooppalainen Design 2018- palkinto ja Graphisilta hopeaa, mm

 
RC :
RELAJAELCOCO
Relajaelcoco graafinen suunnitteluhttp://www.relajaelcoco.com/

 • Graafinen suunnittelutoimisto Madridissa
  8 työntekijää /
  graafisia suunnittelijoita, liikegraafikko, johdonkonsulttina Pincho Man, sekä henkinen johtaja plus ekskursioiden suunnittelija Señor Rosa, tietenkin
 • Projekteina:
  | Ulkoasun päivittäminen/ tuotemerkin luominen: Hitachi Hi-Pro ja Mapping residencies -lehti, mikä esittelee erilaisia artistiresidenssejä ympäri maailmaa

  | Julistesuunnittelu: Osana paikallisen paperiyhtiön The Good Paper Chain-projektia,  teemana Forever Yong ja inspiraationa Kapteeni Koukku / Peter Pan
  | Infografiikat: Kellog’sille, BMW:lle, Samsungille ja Novartis-lääkeyhtiölle viestintäkonsulttitoimiston välityksellä, sekä erilaisille kansalaisjärjestöille mm.
 • Plus: Järjestäneet työpajoja, pitäneet luentoja alan tapahtumissa ja olleet osa näyttelyitä ympäri Espanjaa. Opettaneet korkeakouluissa sekä antaneet monen monta haastattelua, mm.

 

HAASTATTELUT

( l ) What do you think on Monday mornings?
Mitä ajattelet maanantaiaamuisin?  

YS : We start every Monday trying to plan the week work.
Me aloitamme joka maanantain yrittämällä järjestää tulevan viikon työt.

RC : We love Mondays. People don’t want to admit that the problem is not the first day of the week. The problem is with their own satisfaction.
Me rakastamme maanantaita.
Ihmiset eivät tahdo myöntää, että ongelma ei ole viikon ensimmäinen päivä. Ongelma on heidän oma yleinen tyytyväisyyden taso.

( ll )
What music do you listen when you work?
Mitä musiikkia kuuntelet työskennellessäsi?
YS : We hear music every day so we listen nearly every style. Normally we listen calm music (instrumentals, jazz, funk, soul, hip-hop, rock, electronic…) in the mornings and some Spanish music in the afternoons so we can sing and work.
Me kuuntelemme musiikkia joka päivä, joten kuuntelemme melkein mitä tahansa musiikkityyliä. Normaalisti kuuntelemme rauhoittavaa musiikki ( instrumentaalista, jazzia, funkia, soulia, hip hopia, rockia, elektronista…) aamuisin ja jotain espanjalaista musiikkia iltapäivisin, jotta voimme laulaa ja työskennellä samanaikaisesti.  

RC : It depends, everything according our mood. A lot of salsa because Francesco is obsessed with dancing, a lot of electronic music because Pablo loves nightlife and a lot of weird Italian music because Lore misses so much his Italy.
Most in general, we love combining music with the kind of design project we are working on, so for instance there are moments in which we can listen for days Hook’s movie soundtrack, if we are designing a poster about Peter Pan.
Our Spotify burns thousands of hours of good sounds, from James Blake, to Rosalía, and from Camarón de la Isla to Tommy Guerrero. Also Moderat, Miles Davis, Ratatat, Moderator, Beach Boys, Cleo Sol, Franz Listz, Sevdaliza, Calcutta, Queen, Liberato, etc. etc.
Se vaihtelee, kaikkea riippuen mielialasta. Paljon salsaa, koska Francesco on pakkomielteinen tanssija, paljon elektronista musiikkia, koska Pablo rakastaa yöelämää ja paljon outoa italialaista musiikkia, koska Lore ikävöi niin paljon Italiaansa.
Yleisesti ottaen me rakastamme eniten siitä, kun liitämme musiikki projektin suunnitteluvaiheeseen. On esimerkiksi aikoja, jolloin voimme kuunnella päiväkausia Hook-elokuvan musiikkia, kun suunnittelemme Peter Pan-julistetta. Meidän Spotify tulittaa tuhansia tunteja hyviä saundeja, James Blakesta Rosalíaan, ja Camarón de la Islasta Tommy Guerreroon.

 
( llI )  How could graphic designers save the polar bears and little kids?
Miten graafiset suunnittelijat voisivat pelastaa jääkarhut ja pikkulapset?
YS : Our power is to communicate with images and typography; so we can help communicating their problems to the mainstream. We can also be more conscientious about the use of paper. So we can reduce our impact in the environment.
Meidän kyky on kuvien ja typografian välityksellä kommunikointi, täten voimme viestittää heidän ongelmansa valtavirralle. Voimme myös olla tiedostavampia paperin käytöstä, jotta voimme vähentää negatiivista vaikutustamme ympäristöön.
RC : Buff, we should need days to talk about it. Let say that the easiest part is, that kids are gonna save us.
The environmental issue is much more complicated, and it will be hypocrite saying anything considering that we are using laptops, wasting energy everyday. What is great is how visual communication can lead a social change, creating a consciousness about how to reuse and reduce.
Huokaus, tarvitsisimme päiviä puhuaksemme tästä aiheesta. Sanotaanko, että helpoin osuus on, että lapset tulevat pelastamaan meidät.
Ympäristökysymys sen sijaan on paljon monimutkaisempi. Ja olisi teennäistä sanoa siitä mitään, huomioiden, että käytämme tietokoneita joka päivä, tuhlaten energiaa joka päivä.

( lV )  What is the core idea behind your / your team’s design?
Mikä on sinun / teidän tiiminne suunnittelun ydinidea?

YS : We enjoy looking for the essence of each project to reflect on a powerful concept.
Me nautimme etsiessämme jokaisen projektin omaa ydinolemusta, jonka muunnamme voimakkaaksi konseptiksi.

RC : Making the unexpected being professional having fun. Clients are always surprised by our attitude. We are a mix between a rock band and a gipsy family. We spend all the day together, designing, cooking, playing. In this process we include clients too, that become our friends.
It’s essential to share not only a job, but a way of life, made of a good mood and growing up together. We take care about group dynamics trying to let people feel themselves.
Tekemällä jotakin odottamatonta ammattitaitoisesti ja hauskasti. Asiakkaamme ovat aina yllättyneitä asenteestamme. Olemme sekoitus rockbändiä ja mustalaisperhettä. Vietämme koko päivän yhdessä, suunnittelemassa, kokkaillessa, pelailemassa. Tähän prosessinvaiheeseen liitämme myös asiakkaamme, joista useasta tulee ystäviämme.
On olennaista, että jaamme toistemme kanssa työn lisäksi elämäntyylin, mikä on tehty mukavasta tunnelmasta, mielialasta, ja yhdessäkasvamisesta. Pidämme huolta ryhmädynamiikastamme antamalla ihmisten olla omia itsejään.
 

• ‘galeusca’ • Logo Galeusca -kongressille •

•Symboli, missä yhdistettynä Galician, Euskadin & Katalonian liput•  


( V ) What is the most interesting project you have been part of? Why?
Mikä on mielenkiintoisin projekti, johon olet osallistunut? Miksi?

YS : The Fallas from Valencia, graphic campaign 2018, one of the main popular celebrations in Spain, celebrated over 100 years. For us it is not our best project, but it was a big challenge and the result was a success.
Fallas de Valencia -juhlan graafinen kampanja vuonna 2018, Fallas on yksi Espanjan suosituimmista juhlista, sitä on juhlittu yli 100 vuotta. Se ei ole meidän parhain projektimme, mutta se oli suuri haaste ja tulos oli menestyksekäs.

RC : Well, there are severals. During the last two years many projects had a strong value. From the “White and Black Paper on Terrorism in EU” promoted by the European Parliament, to the “Infographic Annual Report” designed for Ayuda en Acción, a Spanish NGO, or “The National Report on Freelancers” promoted by MUNO a Spanish startup, and the branding we have realised for Díez&Bonilla, a dentist and surgeons clinic in Madrid. All of them have something special due to the social value or the synergy created with the client and their team.
Noh, niitä on useita. Olemme tehneet viimeisen kahden vuoden aikana useita projekteja, joilla on ollut vahvat arvot. Euroopan parlamentin teettämä “Valkoinen ja musta kirja terrorismista EU:ssa”,  vuosiraportin infograafinen suunnittelu espanjalaiselle Ayuda en Acción (Apu liikkeessä) – kansalaisjärjestölle, tai kansallisen freelancer raportin visuaalisen ilmeen suunnittelu MUNO:lle, espanjalaiselle start up- yhtiölle. Tuotemerkin kehittämistä olemme tehneet Díez&Bonillalle, hammaslääkäri- ja suukirurgiaan erikoistuneelle madridilaiselle klinikalle.

( VI )  
What is the basis for a good team spirit?
Mikä on hyvän tiimihengen perusta?

YS : Laugh a little every day is basic. We stop 20min to take a coffee and some food in the morning and we have also lunch together every day.
Naura joka päivä hieman, se on hyvä perusta. Meillä on 20 minuutin kahvi- ja napostelutauko aamuisin ja lounastamme myös yhdessä joka päivä.
RC : Trust and a good dose of joy. Actually every year we try to improve the general mood adding something more. Three years ago, during the hardest week of the year, we decided to move the studio to a country house for an entire week. A swimming pool and delicious barbecues changed everything.
Luotto ja kelpo annos iloa. Itseasiassa pyrimme parantamaan yleistunnelmaa joka vuosi panostamalla siihen lisää. Kolme vuotta sitten, yhtenä sen vuoden kovimmista työviikoista, me päätimme siirtää studiomme maalaistaloon koko viikoksi. Uima-allas ja grilliherkut muuttivat koko työtunnelman.

• ‘Buenavida’ • Lehden, kuvitusten ja infograafien uudelleen suunnittelu • El País – lehti •


( VII )  
What do you consider could be emphasised more in the education of graphic designers?
Mitä voitaisiin painottaa enemmän graafisten suunnittelijoiden koulutuksessa?

YS : Try to be more realistic with the education and the real life work.
Yrittää olla enemmän realistinen opiskelun ja oikean työelämän suhteen.

RC : We don’t know exactly how it works in other countries, but in Spain schools need to improve the methodology process and what creativity is. We are professors in several colleges and, during the last years, we have noticed that people, not only students, confuses creativity with problem solving.
We think that creativity is not productive at all, even if you can apply creativity to solve a problem, but the pure process of being creative has nothing related with productivity.
Our methodology has a strong creative process mixed with the fantastic methodology proposed by Bruno Munari.
On the other side, a business, or management knowledge will be great to let students know how to manage graphic design processes in a better way, not only thinking on the more artistic part.
Emme tarkoin tiedä kuinka graafisten suunnittelijoiden koulutus on järjestetty eri maissa, mutta Espanjan koulutusjärjestelmän tulisi parantaa menetelmiään ja luovuuden tarkastelua. Me opetamme useassa koulussa ja viime vuosien aikana olemme huomanneet, että useat ihmiset, ei vain opiskelijat, sekoittavat luovuuden ongelman ratkomiseen.
Me ajattelemme, että luovuus ei ole lainkaan tuotteliasta, vaikka pystyisit sillä ratkaisemaan ongelman. Itse luovalla prosessilla ei ole mitään tekemistä tuottavuuden kanssa. Meidän menetelmämme on voimakas luova prosessi sekoitettuna fantastiseen Bruno Munarin suosimaan metodologiaan.
Toisaalta, tietämys liiketoiminnasta tai johtamisesta auttaa opiskelijoita ymmärtämään kuinka johtaa graafistasuunnitteluprosessia paremmin, eikä huomioida vain prosessin taiteellista puolta.( VIII )
What is graphic design in the year 2030?
Mitä on graafinen suunnittelu vuonna 2030?

YS : A design focus in the digital world with new technologies and the automation of some technic tasks, but the human creativity is irreplaceable.
Suunnittelu keskittyy uusien teknologioiden ja joidenkin teknisten tehtävien automaation vuoksi digitaaliseen maailmaan, mutta ihmisten luovuus on yhä korvaamaton.

RC : We hope something different from what it is now. Vintage trends seem to last forever. Past is past, and when it comes back something wrong is happening. Rescuing old techniques is terrific, but ideas seems to need a renovation.
We dream a different scenario with a more innovative approach in which technology is gonna play a strong role. Till now we have noticed that the most impressive and valuable solution in design comes when technology spreads its huge power.
Me toivomme, että se on jotakin erilaista verrattuna siihen, mitä se nyt on. Vintage trendit vaikuttavat kestävän loputtomiin. Mennyt on mennyttä, ja kun se tulee takaisin jotakin väärää on tapahtumaisillaan. Vanhojen tekniikoiden pelastaminen on mahtavaa, mutta ideat ova ne, jotka vaikuttaisivat tarvitsevan remonttia.
Me unelmoimme erilaisesta skenaariosta, sellaisesta missä on uudistusmielisempi lähestymistapa ja missä teknologia on isossa roolissa. Tähän asti olemme havainneet sen, että kaikista vaikuttavin ja arvokkain suunnitteluratkaisu syntyy silloin, kun teknologia levittää suuret siipensä.
 
( VIIII )  What would you say to yourself in the first study years?
Mitä sanoisit itsellesi ensimmäisinä opiskeluvuosina?

YS : Try an Erasmus, go out of your comfort zone, do mistakes, be brave, study a master in another country, be creative, experiment, take fun, work with passion, train your eyes, is our muscle, don’t wait, the moment is now.
Koeta vaihto-opiskeluvuotta, poistu mukavuusalueeltasi, tee virheitä, ole rohkea, opiskele maisteriksi ulkomailla, ole luova, kokeile, pidä hauskaa, työskentele intohimoisesti, harjaannuta silmiäsi, ne ovat meidän tärkeimmät lihaksemme, älä odota, oikea hetki on nyt.
RC : Those were great years, we would not change anything about ourselves. Maybe, we would tell us to be more aware about ego and how it works. Sometimes, during the first years, we got confused between being confident and being egocentric.
Actually Ego can be good if you know how to deal with it, but many times rides you to have a distorted perspective about professional life. We are now in a new momentum of our life and self confidence is better than being egocentric.
Ne olivat mahtavia vuosia, me emme muuttaisi mitään itsessämme. Ehkä kuitenkin kertoisimme itsellemme, että on tärkeää huomioida oma ego ja ymmärtää, kuinka se toimii. Joskus ensimmäisten opiskeluvuosien aikana me emme ymmärtäneet eroa itseluottamuksen ja itsekeskeisyyden välillä.
Itseasiassa ego toimii silloin hyvin, kun tiedät miten toimia sen kanssa, mutta useasti ego hallitsee sinua ja vaikuttaa vääristävästi ammattiliseen elämääsi. Me olemme elämässämme nyt uudessa ajanjaksossa- ja on parempi olla itseluottamusta, kuin olla itsekeskeinen.

 
//
Noora KassinenNoora Kassinen
Tehon Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja ja entinen opettaja,
Tekijät -sarjan tuottaja

+ piirua vaille valmis, Sveitsissä, Lontoossa ja Suomessa arkkitehtuuritoimistoissa, mm. sairaalaprojektien- ja kilpailujen, kaupunkisuunnittelun & lyhytelokuvien parissa sekä arkkitehtuurin laitoksella Lontoossa työskennellyt Aalto yliopiston Wood Programmin läpilinkoutunut, puuarkkitehtuuriin erikoistuva arkkitehti.

 

HALUATKO GRAAFISEKSI SUUNNITTELIJAKSI?

Inspiroiduitko maailmalla uraa luoneiden graafisten suunnittelijoiden ajatuksista? Haluaisitko sinä herättää omat ideasi henkiin ja aloittaa opinnot graafisen suunnittelun tai visuaalisen viestinnän aloilla?
Graafista suunnittelua voit opiskella Suomessa useissa eri oppilaitoksissa. Tämän kevään ennakkotehtävät onkin kaikkien oppilaitosten osalta julkaistu ja Teho-Opiston opettajat ovat analysoineet kunkin opinahjon tehtävät. Lue asiantuntijoiden kommentit Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston, Metropolian ja Lahden muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun ennakkotehtävistä ja aloita valmistautuminen kohti graafisen suunnittelun opintoja.


 

• TEKIJÄT • Arkkitehdit • NORJA •

Tekijät – Norjalaiset arkkitehdit

TEKIJÄT – OSA 2:
Teho-Opiston haastattelussa norjalaiset arkkitehdit
Martin Beverfjord & Arne Reisegg Myklestad 

“Maailman pitää muuttua” lukee englanniksi erään Lontoolaisen korkeakoulun seinällä. Kaikki muuttuu luonnollisesti koko ajan, mutta toisaalta maailmassa olevia epäkohtia tulee muuttaa. Muutoksen tuulia tuoksutellen kysyimme eurooppalaisilta luovien alojen ammattilaisilta, mitä he tekisivät jäätiköiden hyväksi ja kuinka he olisivat tsempanneet itseään opiskelijoina. Entä mitä he ajattelevat maanantaiaamuisin ja miltä näyttää alan tulevaisuus vuonna 2030.
Kevään aikana Tehon blogissa julkaistaan Tekijät-haastattelujen sarja, jossa eri alojen ammattilaiset vastaavat edellä mainittuihin, samoihin kysymyksiin suoraviivaisesti tai laveammin – jokainen tyylillään. Sarja alkoi tanskalaisilla maisema-arkkitehdeilla ja arkkitehdeilla ja nyt vuoron saavat norjalaiset arkkitehdit. Ennen sarjan päättymistä suunnittelijoihin Belgiasta ja Hollannista. Väliin mahtuu vielä Italiassa ja Espanjassa työskenteleviä sisustussuunnittelijoita ja graafikoita. Osa vastaajista on niittänyt urapolkua kauemmin, osa on tuoreempia tekijöitä. Nauttikaa näkemyseroista ja neuvoista!

Tekijät:
Arkkitehdit – Norja

 
MB :
MARTIN BEVERFJORD
http://reverdrage.no/

 • Arkkitehti
    + yksi kolmesta osakkaasta ja perustajasta, Rever & Drage
 • Suunnittelutoimisto Oslossa & Flekkefjordissa
  3 työntekijää /
  arkkitehtejä
 • Projekteina:
  |
  Suunnittelu ja rakentaminen: Årsundin ja Trolltindin mökit lisärakennuksineen

  | Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen: Ladosta toimistoksi, VV Office, ja ladosta elämystilaksi, DIDadventure
  | Uudisrakennuksen suunnittelu: Kvåsfassenin vesiputouksien vierailukeskus, mm. 
 • Plus:
  Työskennellyt aiemmin rakentamiskehitysyksikössä ja Niels Torpin arkkitehtuuritoimistossa, sekä tehnyt kuvituksia. Rever & Dragen projekteista osa on arkkitehtien itse rakentamia. Rever & Dragen projektit ovat saaneet huomiota kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa, mm. materiaalin käyttönsä ansiosta.

 
ARM :
ARNE REISEGG MYKLESTAD
https://dark.no/

 

 • Arkkitehti, kaupunkisuunnittelija
  + yksi kahdeksasta osakkaasta & toimitusjohtaja, Dark Arkitekter
 • Suunnittelutoimisto Oslossa
  55 työntekijää /
  arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, konservointiin erikoistunut arkkitehti, valaistukseen erikoistunut arkkitehti, rakennusteknikko, kaupunkisuunnittelijoita, graafinen suunnittelija, mallintekijä ja mallintekohuoneen vastaava, kirjanpitäjä ja harjoittelijoita
 • Projekteina:
  |
  Uudisrakennuksen suunnittelu: Skolebakkenin 120 asunnon ja ravintoloiden kompleksi ja Voss Stasjon hotelli

  | Saneeraus: Oslolainen kauppahalli, erikoistunut kalan myyntiin
  | Kaupunkisuunnittelu: Oslon Barcode-kaupunkisuunnitelma yhteistyössä A-lab:n, MVRDV:n & Zinc sisustussuunnittelijoiden kanssa, mm.
 • Plus: Työskennellyt aiemmin Lontoossa, missä myös opiskellut, sekä lukuisissa oslolaisissa arkkitehtuuritoimistoissa. On osallisena kaupunkisuunnittelutiimissä, joka tehnyt suunnitelmia myös Saksaan. Vetää Dark arkkitehdeillä kilpailutiimejä ja työstää laaja-alaisia suunnitelmia. Dark arkkitehdit kuuluvat osaksi emoyhtiötä, Dark groupia, johon kuuluu arkkitehtuuritoimiston lisäksi, suunnitteluun, visualisointiin ja renderöintiin sekä työpaikkahyvinvointiin keskittyvät yhtiöt, jotka tekevät yhteistyötä.

 

HAASTATTELUT

( l ) What do you think on Monday mornings?
Mitä ajattelet maanantaiaamuisin?  

MB :  Monday mornings I am glad that I chose something to do in my life that I do not hate.
Maanantaiaamuisin olen onnellinen siitä, että valitsin tehdä elämässäni jotain mitä en vihaa.
ARM : Monday morning starts at Sunday night, so I can start the week running. Good preparations are key to get the most out of every week.
Maanantaiaamu alkaa jo sunnuntaiyönä, jotta voin laittaa viikon käyntiin. Hyvät valmistelut ovat tärkeä osa viikkoa, jotta siitä saa kaiken irti.
 
( ll ) What music do you listen when you work?
Mitä musiikkia kuuntelet työskennellessäsi?

MB : I listen to Elvis, Weezer, Gucci Mane and Bach when I work.
Kuuntelen Elvistä, Weezeriä, Gucci Manea ja Bachia, kun työskentelen.
ARM : It varies, but as I spend a lot of my time in meetings I sadly don’t have much time for music. But when I travel I listen to a lot of podcasts, and when I design I like to keep it up-beat and high pace with everything from alternative folk to heavy metal.
Se vaihtelee, mutta koska vietän suurimman osan ajastani kokouksissa ikävä kyllä minulla ei ole paljon aikaa musiikille. Mutta kun matkustan kuuntelen paljon podcasteja, ja kun suunnittelen, pidän nopeatempoisesta musiikista, vaihtoehtofolkista hevimetalliin.
 
( lll )  How could architects save the polar bears and little kids?
Miten arkkitehdit voisivat pelastaa jääkarhut ja pikkulapset?


MB : I will be surprised if architecture can solve problems for polar bears. Maybe more so for little kids. The history of architecture and the education of architects indicate that architects are best when they do something they are the experts at; that is making buildings.
Olisin yllättynyt, jos arkkitehtuuri voisi ratkaista jääkarhujen ongelmat. Ehkä paremminkin pienten lasten ongelmat. Arkkitehtuurin historia ja arkkitehtien koulutus viittaa siihen, että arkkitehdit ovat parhaimmillaan, kun he voivat tehdä sitä, missä he ovat erityisosaajia; eli rakentaa rakennuksia.
ARM : By focusing on sustainability and re-use/ upcycling we can help reduce the carbon footprint of the building industry, and do our part to reach the two-degree goal and stop the melting of the polar caps. When it comes to little kids, they are sadly the ones that will have to save us and the most important thing we can do for them is to design safe and comfortable cities and communities for them to grow up in and quality schools for them to attend.
Keskittymällä kestävään kehitykseen ja uudelleen käyttöön/kiertotalouteen me voimme vähentää rakennusteollisuuden hiilijalanjälkeä ja tehdä osuutemme tavoittaaksemme kahden lämpöasteen nousurajan ja lopettaa napajäätiköiden sulaminen.
Mitä tulee pikkulapsiin, surullista kyllä, he ovat niitä, joiden pitää pelastaa meidät. Tärkein tehtävä, minkä voimme heille tehdä on suunnitella turvallisia ja mukavia kasvuympäristöjä, kaupunkeja ja yhteisöjä, heille ja laadukkaita kouluja.
 

REVER&DRAGE

 

‘Hytte ved Trolltind’ • Sunndal • Norja  

 
( lV )  What is the core idea behind your / your team’s design?
Mikä on sinun / teidän tiiminne suunnittelun ydinidea?


MB : Our core idea is to be aware of your place in history, know something about construction and choose your battles/know your limitations. It’s maybe not very dignified, but it gives freedom to be curious. If we still can be curious at the age of 80, the recipe has been a success.
Meidän ydinideamme on olla tietoinen juuristamme, tietää jotakin rakentamisesta ja valita taistomme/ymmärtää rajamme. Se ei ehkä ole kovin arvostettua, mutta se antaa vapauden olla utelias. Jos voimme olla yhä uteliaita 80 vuotiaina, reseptimme oli menestys.
ARM : The core idea at Dark is to be conscious of the imprint we leave behind us in our work, and to always include an element of giving back to society through our design. In all assignments we try to add features positive not just for  future residents and workers but for the neighborhood and the city in general.
Ydinidea meillä Darkilla on olla tietoinen siitä vaikutuksesta, minkä jätämme taaksemme työmme välityksellä sekä liittää suunnitelmaamme aina osanen, mikä antaa jotakin takaisin yhteisölle. Yritämme lisätä positiivisia piirteitä kaikkiin suunnitelmiin, niin tuleville asukkaille ja työntekijöille, kuin koko naapurustolle ja kaupungille yleisesti.
 
( V ) What is the most interesting project you have been part of? Why?
Mikä on mielenkiintoisin projekti, johon olet osallistunut? Miksi?

MB : The most interesting projects are perhaps the ones where you get to know the people who are doing the building. Find out what they are concerned with, what they like doing and how they like doing it. (And why.) In almost every case it makes the result better.
Kaikista mielenkiintoisimpia projekteja ovat varmaankin ne, joissa voimme tutustua henkilöihin, jotka rakentavat suunnittelemamme rakennuksen. Saamme selville, mistä he ovat huolissaan, mitä he tykkäävät tehdä ja kuinka he sen haluaisivat tehdä. (Ja miksi.) Melkein jokaisessa tapauksessa tämä tekee lopputuloksesta paremman.
ARM : The most interesting project I have been a part of is the Agropolis project, where housing and food production goes hand-in-hand. The future residents of Agropolis will help produce food not just for the project itself, but also for existing residents of the region.
Kaikista mielenkiintoisin projekti, jossa olen saanut olla mukana, on Agropolis -projekti, jossa asuminen ja ruoantuotanto liittyvät toisiinsa. Agropoliksen tulevat asukkaat auttavat ruoantuotannossa, ei vain itselleen, vaan myös muille alueen jo olemassa oleville asukkaille.
 
( VI )  What is the basis for a good team spirit?
Mikä on hyvän tiimihengen perusta?

MB : I can only talk for myself, but my experience is that design-teams work best when you have a team of experts with somewhat different skills. A team consisting of same-skill-experts organized in a flat (democratic) structure do seem to have problems getting things done in any interesting way.
Voin puhua vain omasta puolestani, mutta kokemukseni mukaan parhaiten toimivat ne suunnittelutiimit, joissa on erilaisilla taidoilla varustettuja erityisosaajia. Tiimeillä, joilla on samoilla taidoilla varustettuja erityisosaajia ja tasainen, lattea (demokraattinen) rakenne vaikuttaa olevan ongelmia mielenkiintoisten ratkaisujen luomisessa.
ARM : We believe good team spirit comes from mutual trust and support, and by giving employees the freedom to be themselves. And it helps to have a great team of talented, positive designers.
Me uskomme, että hyvä tiimihenki syntyy molemminpuolisesta luotosta ja tuesta, ja antamalla työntekijöille vapaus olla omia itsejään. Siitä ei myöskään ole haittaa, että on ryhmä lahjakkaita, positiivisia suunnittelijoita.
 

Voss Stasjon Hotelli • Voss • Norja

 
( VII )  What do you consider could be emphasised more in the education of architects?
Mitä arkkitehtien koulutuksessa voitaisiin painottaa enemmän?

MB : History and construction might be the only two important things to learn architect students (in addition to basic drawing and illustration tools of course). Know your trade.
Historia ja rakentaminen ovat varmaankin ainoat tärkeät asiat, jotka arkkitehtiopiskelijoiden tulisi oppia (peruspiirustustaidon ja kuvitustyövälineiden lisäksi). Tunne alasi.

ARM : There is an ever-ongoing discussion if education of architects should have a stronger emphasis on technical detailing or creative process. At Dark we are around 60 architects educated from a variety of schools around the world, and everyone comes together as a collective intelligence of different skillsets. Based on my own experience, the primary focus of architectural studies should be to help each individual architect to understand their own strengths and weaknesses to maximize their potential and interests.
On olemassa alati jatkuva keskustelu siitä, pitäisikö arkkitehtien koulutuksessa painottaa voimakkaammin teknisen yksityiskohtien vai luovan prosessin oppimista. Meillä Darkilla on suurinpiirtein 60 arkkitehtiä, jotka ovat koulutettu ympäri maailmaa, ja jokainen heistä on osa firmamme kollektiivista älyä eri taidoilla. Omaan kokemukseeni pohjautuen, arkkitehtuurikoulutuksen pääpiste pitäisi olla siinä, että autettaisiin jokaisen yksittäisen arkkitehdin ymmärtää heidän omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotta heidän potentiaalinsa voitaisiin maksimoida.
 
( VIII ) What is architecture in the year 2030?
Mitä on arkkitehtuuri vuonna 2030?

MB : Without sounding too dystopian; Architecture might be shutting down as a discipline within this century, or at least transform into something so different from what it has been that it might as well be regarded something else. Due to more and more complicated buildings and building processes decision making has already been separated into at least four or five equally important roles in the design of buildings. That means at best that the architect is one among equals, and at worst that the architect is reduced into a worried, but powerless, designer of surfaces.
Kuulostamatta liian dystooppiselta; Arkkitehtuuri saattaa lakata olemasta oppiaine tämän vuosisadan aikana, tai ainakin se muuttuu joksikin niin erilaiseksi, siitä mitä se on aiemmin ollut, että sitä voidaan alkaa pitämään jonakin toisena. Yhä monimutkaisempien rakennusten ja rakennusprosessien vuoksi päätöksenteko on jo hajautettu vähintään neljään tai viiteen yhtä tärkeään rooliin, työnimikkeeseen, rakennusten suunnittelussa.
Tämä tarkoittaa parhaimmassa tapauksessa sitä, että arkkitehti on vain yksi muiden joukossa, ja pahimmillaan sitä, että arkkitehti on pienennetty huolestuneeksi, mutta voimattomaksi, pintojen suunnittelijaksi.


ARM : Denser, greener and hopefully more humane.
Tiivimpää, vihreämpää ja toivottavasti inhimillisempää.
 
( VIIII )  What would you say to yourself in the first study years?
Mitä sanoisit itsellesi ensimmäisinä opiskeluvuosina?

MB : I do not think it is easy to learn from others mistakes, but if I should try to communicate anything to a fresh student I would say that if you want to make something new it is better to read and study the old masters than reading the last glossy magazine. You should also have low expectations the level of newness you will reach. Most things have already been done (according to the Bible), and you are (hopefully) standing on the shoulders of giants (according to Newton).
En usko, että on helppo oppia muiden virheistä, mutta jos jotakin voisin koettaa kertoa uudelle arkkitehtiopiskelijalle on, että jos tahdot tehdä jotakin uutta, on parempi lukea ja opiskella vanhoja mestareita, kuin lukea uusia, kiiltäväkantisia lehtiä. Sinulla tulisi olla myös alhaiset odotukset siitä uutuuden ja uusien keksintöjen tasosta, jonka tavoitat. Suurin osa on jo tehty (Raamatun mukaan), ja (toivottavasti) seisot jättiläisen hartioilla (Newtonin mukaan).
ARM : Focus on what you are great at, and accept what you are less good at. Ask questions, and work hard. But make sure you have fun doing it!
Keskity siihen, missä olet hyvä ja hyväksy se, missä et ole niin hyvä.
Kysy kysymyksiä, ja työskentele kovasti. Mutta pidä huolta, että pidät myös hauskaa työskennellessäsi!
 
//
Noora KassinenNoora Kassinen
Tehon Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja ja entinen opettaja,
Tekijät -sarjan tuottaja

+ piirua vaille valmis, Sveitsissä, Lontoossa ja Suomessa arkkitehtuuritoimistoissa, mm. sairaalaprojektien- ja kilpailujen, kaupunkisuunnittelun & lyhytelokuvien parissa sekä arkkitehtuurin laitoksella Lontoossa työskennellyt Aalto yliopiston Wood Programmin läpilinkoutunut, puuarkkitehtuuriin erikoistuva arkkitehti.

 

HALUATKO ARKKITEHDIKSI?

Inspiroiduitko maailmalla uraa luoneiden arkkitehtien ajatuksista? Haluaisitko sinä tuoda omat ideasi tulevien vuosien arkkitehtuuriin? Mikäli sinulla heräsi mitä tahansa kysymyksiä hakuprosessiin tai pääsykokeisiin valmistautumiseen liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä Tehon pääopettajaan Siniin.

 

Minkälaisilla töillä menestyy pääsykokeissa?


Luovien alojen pääsykokeille on tavallista, että samantyyppiset pääsykoetehtävät toistuvat vuosittain pienellä twistillä. Kaikki Teho-Opiston kurssitehtävät onkin kehitetty aikaisempien vuosien ennakko-ja pääsykoetehtävien pohjalta. Tekemällä kaikki tehtävät, saat vankan rutiinin pääsykokeisiin ja opit ymmärtämään mitä eri alojen pääsykoetehtävissä haetaan.

Rutiinin ja tekemisen lisäksi saat kursseilla korvaamatonta henkilökohtaista ohjausta ja ammattilaisten kommentteja oman tekemisen kehittämiseksi. Maksimoi mahdollisuutesi onnistua pääsykokeissa ilmoittautumalla kurssillemme!• TEKIJÄT • Maisema/Arkkitehdit • TANSKA •

Tanska maisema-arkkitehdit

TEKIJÄT – OSA 1:
Teho-Opiston haastattelussa tanskalaiset maisema-arkkitehdit ja arkkitehdit
Kristine Jensen, Marianne Levinsen & Anne Dorthe Vertergaard 

“Maailman pitää muuttua” lukee englanniksi erään Lontoolaisen korkeakoulun seinällä. Kaikki muuttuu luonnollisesti koko ajan, mutta toisaalta maailmassa olevia epäkohtia tulee muuttaa. Muutoksen tuulia tuoksutellen kysyimme eurooppalaisilta luovien alojen ammattilaisilta, mitä he tekisivät jäätiköiden hyväksi ja kuinka he olisivat tsempanneet itseään opiskelijoina. Entä mitä he ajattelevat maanantaiaamuisin ja miltä näyttää alan tulevaisuus vuonna 2030.
Kevään aikana Tehon blogissa julkaistaan Tekijät-haastattelujen sarja, jossa eri alojen ammattilaiset vastaavat edellä mainittuihin, samoihin kysymyksiin suoraviivaisesti tai laveammin – jokainen tyylillään. Sarja alkaa tanskalaisilla maisema-arkkitehdeilla ja arkkitehdeilla ja päättyy suunnittelijoihin Belgiasta ja Hollannista. Väliin mahtuu Norjassa, Italiassa ja Espanjassa työskenteleviä arkkitehtejä, sisustussuunnittelijoita ja graafikoita. Osa vastaajista on niittänyt urapolkua kauemmin, osa on tuoreempia tekijöitä. Nauttikaa näkemyseroista ja neuvoista!

Tekijät:
Maisema/arkkitehdit – Tanska 

 
KJ :
KRISTINE JENSENK. Jensen
https://www.kristinejensen.dk/

 • Arkkitehti, Maisema-arkkitehti,
    + perustaja, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
 • Suunnittelutoimistot Kööpenhaminassa & Aarhusissa,
    17 työntekijää / arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, rakentaja, kirjanpitäjä ja harjoittelija
 • Projekteina: Moesgårdin museon, Jellingin UNESCO -alueen, Gröönlannin jäävuonokeskuksen, Oslon satama-alueen ja kuninkaallisen sekä Nyt Aalborgin sairaaloiden ympäristön suunnittelu, mm.
 • Plus: Tehnyt väitöskirjan sekä toiminut opettajana arkkitehtuurin laitoksella Aarhusissa ennen oman yhtiön perustamista vuonna 2002, voittanut Nykredit arkkitehtuuripalkinnon satama-alueen suunnittelusta vuonna 2014 ja Eckersbergin mitalin, mm.

 
ML :
MARIANNE LEVINSENM. Levinsen
http://mariannelevinsen.dk/

 • Arkkitehti, erikoistunut maisema-arkkitehtuuriin
    + perustaja, Marianne Levinsen Landskab
 • Suunnittelutoimisto Kööpenhaminassa,
  10 työntekijää / arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelija ja harjoittelijoita
 • Projekteina: Lindevangnsparkin, Ballerupin Bulevardin, Stranboulevardin koulun, Vadehavscentretin Unesco-alueen ja Glostrupin sairaalan ympäristön suunnittelu, mm.
 • Plus: Toiminut kriitikkona arkkitehtuurikilpailuissa ja ollut useiden toimikuntien jäsenenä, Tanskan Royal Academy -korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella ja Tanskan taidesäätiöllä, sekä voittanut Eckersbergin mitalin ja Dreyrin kunniamitalin, mm.

 
ADV :
ANNE  DORTHE VESTERGAARDVegaskab
https://vegalandskab.dk/

 • Arkkitehti, erikoistunut maisema-arkkitehtuuriin
    + toinen osakkaista, VEGA Landskab
  Suunnittelutoimistot Kööpenhaminassa & Aarhusissa
    8 työntekijää / arkkitehtejä, maisema-arkkitehtejä, kirjanpitäjä, IT-konsultti/nettisivuvastaava ja harjoittelijoita
 • Projekteina: Hvidovren rannan, Snejbergin hallin ja koulun ympäristön ja Bergthoran vihertilakokonaisuuden suunnittelu sekä Vesterbron elävöittäminen
 • Plus: Työskennellyt opettajana, Schønherrin suunnittelupäällikönä, jolloin tehnyt mm. suunnittelukäsikirjan aluekehittämisestä sairaala-alueella, potilaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi, sekä Arkitema-arkkitehtuuritoimistossa johtavana toimihenkilönä, mm.

 

HAASTATTELUT

( l ) What do you think on Monday mornings?
Mitä ajattelet maanantaiaamuisin?  

KJ : The new day, a new opportunity, a new time and todays weather.
Uusi päivä, uusi mahdollisuus, uusi aika ja mikä on päivän sää
.

ML :  A good cup of coffee to kickstart a new day full of meaning.
Maukasta kahvikupillista, käynnistääkseni uuden päivän täynnä tarkoitusta.
ADV : How will this week be? What should everybody work with this week? Will we have money enough.
Minkäköhänlainen tästä viikosta tulee? Mikä on kaikkien työntekijöiden työnkuva tällä viikolla? Onko meillä tarpeeksi rahaa.

 
( ll ) What music do you listen when you work?
Mitä musiikkia kuuntelet työskennellessäsi?

KJ : Right now it is Oh Land ‘son of a gun’ and Mitsuko Uchida playing the young Mozart piano concerts.
Tällä hetkellä kuuntelen Oh Land ‘son of a gun’ ja Mitsuko Uchidan tulkintoja nuoren Mozartin pianosävellyksistä.


ML :  I don’t listen to music when I work.
En kuuntele musiikkia kun työskentelen.


ADV : P6 Beat formiddagen. Danish radio with a very cool mix of music like Father John misty and new Gorillaz and new Suede fx.
P6 Beat formiddagen. Tanskalaista radiota, jonka soittolista on viileä kattaus musiikkia, kuten Father John misty ja uusi Gorillaz ja uusi Suede fx.

 
( lll )  How could landscape architects save the polar bears and little kids?
Miten maisema-arkkitehdit voisivat pelastaa jääkarhut ja pikkulapset?


KJ : On how to use energy and ability towards the landscape and climate change.
Keskittymällä tarkastelemaan energiankäyttöä ja mahdollisuuksia maisema- ja ilmastonmuutosta vastaan.

ML : We have to collaborate with nature – we have to search for nature based solutions in all what we do, to be aware of life in the future.
Meidän täytyy tehdä yhteistyötä luonnon kanssa – meidän täytyy etsiä luonnonmukaisia ratkaisuja kaikkeen mitä teemme sekä ajatella myös elämää tulevaisuudessa.

ADV : We can not. But we can take care of our surroundings and make it livable for those we built for and use wise materials.
Me emme voi. Mutta voimme pitää huolta ympäristöstämme ja tehdä se asuinkelpoiseksi sekä käyttää järkeviä materiaaleja.

K JensenJäävuonokeskus • Ilulissat • Gröönlanti
UNESCO Maailman perintökohde
 

( lV )  What is the core idea behind your / your team’s design?
Mikä on sinun / teidän tiiminne suunnittelun ydinidea?


KJ : The way architecture and landscape can work together for the benefit for the earth and life.
Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin yhteistyö, mikä edesauttaa maapalloa ja elämää.

ML : To make common spaces for other people that we can relate to with our own senses.
Tehdä muille ihmisille julkisia tiloja, joihin voimme samaistua omilla aisteillamme.

ADV : To make the aesthetically pleasing and livable best landscape for the budget we have. And always put it in to a larger context, so we make the world look more beautiful when we have made something.
Tehdä esteettisesti miellyttävä ja eloisa – parhain mahdollinen – maisema, meille annetulla budjetilla. Ja huomioida kokonaisuus sekä konteksti. Täten voimme tehdä maailmasta kauniimman.

 
( V ) What is the most interesting project you have been part of? Why?
Mikä on mielenkiintoisin projekti, johon olet osallistunut? Miksi?

KJ : A landscape heritage project from the Viking age.
Perinnemaisemaprojekti viikinkiajalta.

ML : Every project has its own worth. Some projects are more successful than others – but even small experiments can be very inspiring for big works.
Jokaisella projektilla on oma arvonsa. Jotkut projektit ovat menestyneempiä kuin toiset – mutta myös hyvin pienet kokeilut voivat inspiroida suurempia projekteja.

ADV : They are all interesting. The task is to find the ‘it’ in every project.
Ne ovat kaikki mielenkiintoisia. Päätehtävä on löytää jokaisen projektin ‘se’ – juttu.

M. LevinsenLindevangsparken • Frederiksberg, Kööpenhamina • Tanska  

( VI )  What is the basis for a good team spirit?
Mikä on hyvän tiimihengen perusta?

KJ : Working together on new architectural ideas towards landscape how it can turnover power for people.
Yhdessä työskenteleminen uusien arkkitehtonisten maisemasuunnitteluideoiden parissa pohtien, kuinka ne voisivat voimaannuttaa ihmisiä.

ML : Engagement in the project.
Sitoutuminen projektiin.


ADV : That all have something to contribute with and shares it. It’s wonderful if everybody is at the same high level, then the whole team can do miracles. If too many are too ‘green’, it slows the process down.
Se, että kaikilla on jotain annettavaa ja he jakavat sen muille. On mahtavaa, jos kaikki ovat samalla, edistyneellä ammattitasolla, silloin koko tiimi voi tehdä ihmeitä. Jos tiimissä moni on kovin tuore alalla, se hidastaa prosessia.

 
( VII )  What do you consider could be emphasised more in the education of landscape architects?
Mitä maisema-arkkitehtien koulutuksessa voitaisiin painottaa enemmän?

KJ : How to work with simple ideas that helps climate change.
Kuinka työstää yksinkertaisia ideoita, jotka auttavat ilmastonmuutoksen torjumisessa.


ML : The understanding of architectural space in the landscape, based on water, terrain, growing materials and time.
Arkkitehtonisen tilan ymmärtäminen maisemassa, pohjautuen veden, maaston, kasvuston ja ajan ymmärtämiseen.


ADV : The spatial skills. The capability to think space and the capability to create space – meaning making that synthesis in the mind, where it all melts together as architecture. It looks like here in the past years, the students have more difficulties with that. I don’t know why.
Tilallisia taitoja. Tilan hahmottaminen ja luominen – tarkoittaen ajatuksellisen synteesin luomista, missä kaikki osaset liittyvät yhdeksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Täällä Tanskassa opiskelijoilla tuntuu olleen vaikeuksia sen kanssa viime vuosina. En tiedä miksi.

Vegaskab‘Instant City Life’ • Vesterbro, Kööpenhamina • Tanska

( VIII ) What is landscape architecture in the year 2030?
Mitä on maisema-arkkitehtuuri vuonna 2030?

KJ : Still landscape less pavement.
Yhä enemmän maisemaa, vähemmän päällysteitä.


ML : Nature based solutions.
Luonnonmukaiset ratkaisut.


ADV : Hopefully not just an add on to the engineers contracts. But it looks like it’s going that way.
Toivottavasti maisema-arkkitehtuuri ei ole vain lisäys insinöörien sopimuksiin. Näyttää siltä, että olemme menossa siihen suuntaan.

 
( VIIII )  What would you say to yourself in the first study years?
Mitä sanoisit itsellesi ensimmäisinä opiskeluvuosina?

KJ : That the earth is the client.
Maapallo on asiakas.


ML : This study never ends – it is a study for lifetime.
Tämä opiskelu ei koskaan lopu – tämä on elinikäistä oppimista.


ADV : Nothing – because I thought I never would learn – so I worked extremely hard and finally learned how to. So If I had known that – I might not have put that big effort in to it, that was needed.
But I would like to say to the once that study now – that you are used to learn everything very quick – new programs etc. But don’t mix that up with real architectural skills. That takes time..


En mitään, sillä luulin etten koskaan opi, siksi työskentelin todella kovasti ja lopulta opin. Jos olisin tiennyt, että oppisin, en olisi ehkä panostanut opiskeluun niin paljon kuin oli tarvetta.
Tahtoisin sanoa niille, jotka opiskelevat nyt: Te olette tottuneet oppimaan kaiken todella nopeasti, uudet ohjelmistot jne, mutta älkää sekoittako tätä oppimista oikeisiin arkkitehtonisiin taitoihin. Ne ottavat aikaa…


 
//
Noora KassinenNoora Kassinen
Tehon Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja ja entinen opettaja,
Tekijät -sarjan tuottaja

+ piirua vaille valmis, Sveitsissä, Lontoossa ja Suomessa arkkitehtuuritoimistoissa, mm. sairaalaprojektien- ja kilpailujen, kaupunkisuunnittelun & lyhytelokuvien parissa sekä arkkitehtuurin laitoksella Lontoossa työskennellyt Aalto yliopiston Wood Programmin läpilinkoutunut, puuarkkitehtuuriin erikoistuva arkkitehti.

 

MAISEMA-ARKKITEHDIKSI TAI ARKKITEHDIKSI?

Inspiroiduitko maisema-arkkitehtuurista? Haluatko olla luomassa tulevaisuuden maailman maisemaa? Onko unelmasi tuoda omat ideasi tulevien vuosien arkkitehtuuriin? Mikäli sinulla herää mitä tahansa kysyttävää hakemisesta luoville aloille tai pääsykokeisiin valmistautumisesta, älä epäröi ottaa yhteyttä Tehon pääopettajaan Siniin.


 

Aikainen lintu opiskelupaikan nappaa!


Kuka vaan voi onnistua, joka on valmis tekemään töitä unelmiensa opiskelupaikan eteen! Sisäänpääsyn todennäköisyys kun korreloi suoraan harjoittelun määrään. Pitkällä kurssillamme lähtötasollasi ei ole merkitystä, sillä harjoittelemalla ahkerasti ehdit nostaa osaamisesi, vaikka nollasta pääsykoetasolle.

Tutustu kursseihimme ja tule mukaan treenaamaan itsesi huippukuntoon ennen luovien alojen hakua ja pääsykokeita. Kannattaa olla nopea, sillä suositut ryhmät täyttyvät aikaisin. Varmista paikkasi tänään!